درمان کودکان یمنی

Iran Newspaper - - News -

هرچنــد آتشبــس حدیــده یمــن آنگونه کــه باید اجرا نشــده و مــردم شــاهد نقــض پراکنده آتشبــس هســتند، کمکهای جهانــی بهطور نســبی وارد یمن شــده و در درجــه اول کودکان تحت درمان قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.