استفاده از بخاری غیرایمن در 140 هزار کالس درس

Iran Newspaper - - News -

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: ۰۴۱ هــزار کالس در کشــور از وســایل گرمایشــی غیرایمن اســتفاده میکنند، بنابراین پویشی ایجاد شده است تا یکبار برای همیشه سیستمهای گرمایشی مدارس استاندارد شود. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه «نگاه یک» با اشاره به ایجاد پویشی با عنوان «همه برپا» اظهار داشت: ۰۴۱ هزار کالس در کشور از وسایل گرمایشی غیرایمن استفاده میکنند؛ پویشی ایجاد شد تا یکبار برای همیشه سیستمهای گرمایشی استاندارد شود و در این پویش هر کســی با هر بضاعتی که دارد برای جمعآوری وســایل گرمایشــی غیر ایمن اقدام میکند. دو هفته از ایجاد این پویش گذشته و مردم استقبال خوبی داشتند. با این روند تا یک یا دو سال آینده مشکل سیستم گرمایشی حل میشود. وزیــر آمــوزش و پــرورش با بیان اینکــه در مهر ماه امســال ۰۵ درصــد مدارس ســاخته شده توســط خیرین احداث شــده بود، گفت: اگر کمک خیرین به این ســمت هدایت شــود، تأثیرگذاری زیادی دارد؛ مدرسه در کشــور داریم که دیوار ندارد. چندی پیش در استان خوزستان گاو وحشی به یک دانشآموز در مدرسه صدمه زده بود. معتقدم میتوان بخشــی از اعتباراتی که توســط شــهرداریها حتی توسط بخشهای دولتی هزینه میشود به آموزش و پرورش اولویت دارد؛ مثالً در منطقه مشــاهده کردم در کنار ساختمان شیک شــهرداری، مدرسهای داریم که بسیار فرسوده است و ۰۰۴ دانشآموز در آن درس میخوانند. وی بــه بودجــه وزارت آمــوزش و پــرورش اشــاره کــرد و گفت: همــه در جریان شــرایط اجتماعی و مالحظات بودجه هستند اما با وجود همه شرایط بهدلیل نگاه دولت، بودجه ما نســبتاً متعارف دیده شــده است البته آموزش و پرورش همیشــه با کســری بودجه مواجه بوده اســت. آنچه برای آموزش و پرورش در ســال گذشــته پیشبینی شــد ۳۴ هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان بود که این رقم در الیحه بودجه ۸9 به ۶۵ هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان رســیده اســت؛ ضمن اینکه ســهم آموزش و پرورش در ســال 97 از بودجه عمومی دولت ۳.۱۱ درصد بود که این میزان برای ســال ۸9 به ۴.۳۱ درصد رســیده است و 2 درصد افزایش را نشان میدهد و در نتیجه کسری بودجه نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود. خصوصیسازی آموزش در دوره آموزش عمومی به هیچ وجه مطرح نیست بطحایی با اشــاره بــه افزایش کیفیت در آموزش و پرورش گفت: نرخ پوشــش پیشدبســتان بــه رقــم بــاالی ۰7 درصــد رســیده اســت و نــرخ تحت پوشــش دختر و پســر برابر شــده اســت همچنین دانش آموزان تحت پوشــش در دوره ابتدایی به باالی ۸9 درصد رسیده است. وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت مدارس غیردولتی گفت: تعداد مدارس غیردولتی که مبالغ سنگین میگیرند، کم است و مابقی شرایط سخت دارنــد و بر اســاس قوانین و دســتورالعملها عمل میکنند. خصوصیســازی آموزش در دوره آموزش عمومی به هیچ وجه مطرح نیســت بلکه این وظیفه دولت است که هزینه تحصیل را پرداخت کند؛ در حالی که خصوصیسازی به معنی هزینه از جیب والدین اســت. منظور رئیس جمهوری بهره وری اســت. یعنی با حفظ کیفیت با روشهایی هزینه تمام شــده آموزش را کاهش دهیم مثالً ما در یک روســتا برای یک دانشآموز به جای اســتفاده از معلم رسمی از معلم بازنشسته و سربازمعلمی که آموزش دیده است، استفاده کنیم که بومی همان منطقه است و به جای ۰۶ میلیون تومان، ۰۴ میلیون تومان هزینه کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.