لوفیگارو: ایران، کره و ژاپن شانسداران اصلی قهرمانیاند

Iran Newspaper - - News -

لوفیــگارو، روزنامه مطرح فرانســوی تیمهای ایــران، کره و ژاپن را شــانسداران جدی عنوان قهرمانی جام ملتهای آسیای 2019 نامید. این روزنامه متذکر شد روند خوب ایران در جام جهانی 2018 به جام آســیا هم بســط یافته و ژاپن که رکورددار فتح جام است و کره جنوبی هم که لژیونرهای خوبی دارد، نمیتوانند بدون اقبال تلقی شوند. لوفیگارو به مشکالت فراوان یمن و آماده شدن قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 از طریق درخشش در امارات و اهداف عربستان هم اشاره کرده است. همچنین دیروز روزنامه عربی کوره در مطلبی به ستایش از تیم کیروش پرداخت و نوشت:«کیروش قبل از جام ملتها ســخنانی را بر زبان آورد که ایرانیها را خشــمگین کرد. او گفت که رســیدن به نیمه نهایی رویای فوتبال ایران اســت و این باعث شــد بسیاری از او انتقاد کنند اما شدت این انتقادها این روزها با نمایش خوب ایران کم شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.