چرا فوتبال ایران بیش از ۰۴ سال قهرمان آسیا نشد؟

Iran Newspaper - - News - اسماعیل راستی روزنامهنگار

در روزهای گذشــته به عوامل و دالیلی که باعث حســرت 43 ســاله فوتبال ایــران در کســب جام قهرمانــی ملتهــای آســیا شــده اســت، اشــاره شــد. آیتمهایــی چــون اشــتباه داوری، حــوادث غیرمنتظره فوتبال، چهل ســال میهمان شــدن، ضربههــای مرگبار پنالتــی، برکناری و عدم ثبات مربیــان ایــران، افزایش اهمیت جــام ملتهای آسیا، افزایش تعداد مدعیان قهرمانی، مربیهای سازنده کجا هستند؟ و فوتبال ایران چند باشــگاه دارد؟ مورد بررســی قرار گرفت و در شــماره امروز بخش پنجم (پایانی) پیش روی شماست. ■ -10 چالش همیشگی مربیان با فدراسیون فوتبال ایــن فقــط کارلوس کی روش نیســت که در اغلب زمان 8 ســال گذشــته زبــان به انتقاد و اعتراض در مورد کمبود و حتی نبود امکانات و ابزار کار و تمرین گشــوده و به خاطر عدم برگزاری بازیهای تدارکاتی با حریفان قدرتمنــد در ایران، عدم تشــکیل اردوهای مناســب در خارج از کشــور و گاه نداشــتن زمیــن تمرین نیز مصاحبه کرده اســت. ایــن چالشها بین مربیان با فدراسیونهای مختلف همیشه وجود داشته و کمبود امکانات و ضعــف و کــم کاری فدراســیونها همــواره مــورد انتقــاد بــوده و برخی کمتــر و البته «کی روش» بیشــتر از فاصلــه امکانات میــان فوتبال ایران نــه با اســپانیا و انگلیــس و آلمان و نه حتــی ترکیه و یونان، بلکه نســبت بــه قطر گفتهاند. از یــاد نمیبریم آن تیمی که برای اولیــن بار از فوتبال ایران در جام جهانی آرژانتین حضور داشت، برای افزایش آمادگیاش در تورنمنــت چهارجانبه ۵7 ســالگی باشــگاه رئال مادرید شــرکت کرد و توســط مســئوالن باشگاه رئال به اســپانیا دعوت شــد. تیمی که پس از گذشــت چهــار دهــه از آن زمان شــش مــاه قبل بــه جام جهانی روســیه رفت، چند بازی تدارکاتی مناسب و با کدام حریفان انجام داد؟ ■ -11 جمعبندی و نتیجه گیری بــدون تردیــد با ایــن ضعفهــا، اشــکالها، کمبودهــای فوتبــال ایران و تأسیســات و امکانات فراوان دیگران، طبیعی بود که تکرار کســب مقام قهرمانــی در جام ملتهای آســیا ســخت و ســختتر شــود. کمبودها و فاصلــهای کــه همچنان وجود دارد. اما چرا این بار خیلیها به شکســتن طلســم طوالنــی مــدت و صعــود تیــم ایــران بــه بــازی فینــال و حتــی قهرمانــیاش امیــدوار هســتند؟ از یــک طــرف کارلــوس کــی روش تنها مربــی در تاریــخ فوتبال ایران اســت که هشــت ســال مــداوم «نفر اول» کادرفنــی آن بــوده و در دو جام جهانی پیاپی حضور داشــته و دردومین دوره جــام ملتهای آســیا نیز روی نیمکت مینشــیند. از طرف دیگر او و بازیکنــان تیم ایران اعتماد الزم و شــناخت کافی از افکار و ویژگیهای همدیگــر دارنــد و درضمــن میدانند که مــردم فوتبال دوســت ایران با وجود تمام مشــکلها و کمبودها از آنها چه میخواهند؟ قهرمان شــدن در جام ملتهای آســیا به دالیل زیادی که برشــمردیم، آســان نیست و حریفانــی پرمهره با بهترین و بیشــترین امکانات بــرای فتح جام دندان تیــز کردهانــد. امــا تیــم ایــران کــه درصــورت هوشــیاری مهــدی طارمی میتوانســت پرتغــال را در آخریــن دقیقه مســابقهاش در جــام جهانی 2018 شکســت دهد، اکنون نیز با اتحاد و ازخودگذشتگی بازیکنانش و با اجرای درســت برنامههای «کی روش» قادر اســت فاتح جام ملتهای آســیا شــود. بخصوص که ایرانیهــای زیادی در امــارات زندگی میکنند و تعــداد بســیاری از آنهــا به ورزشــگاه خواهند رفت. تماشــاگران ایرانی همــواره در ســختترین شــرایط نیــز نقش و ســهم فراوانــی در پیروزی تیمهای کشورشان داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.