6 شروع رؤیایی ایران در جام ملتها

Iran Newspaper - - News -

پیــروزی 2 بــر صفر تیم ملــی برابر ویتنــام در جــام ملتهــای 2019 امــارات، باعث شــده ایــران باز هم یکــی از بهتریــن دورههــای خــود از نظــر کســب 2 بــرد در بازیهــای ابتدایــیاش در جــام ملتهــا را تجربــه کنــد. بررســی ادوار گذشــته جــام ملتهــا نشــان میدهــد کــه ایــران در 5 دوره دیگر نیز شــروعی چشــمنواز داشــته اســت. در جــام ملتهــای 1968 کــه بــه میزبانــی ایــران در تهــران برگــزار شــد، تیــم ملــی اولیــن حضــور خــود در ایــن رقابتهــا را تجربــه میکــرد و بــا مربیگــری محمــود بیاتــی موفــق شــد در 2 بــازی اول خــود برابــر هنگکنــگ -2( صفــر) و چیــن -4( صفــر) به پیــروزی برســد و در نهایــت اولیــن قهرمانــی خــود را جشــن بگیــرد. در جــام ملتهــای 1972 کــه تایلنــد میزبــان آن بــود، تیم ملی با هدایت زندهیاد محمد رنجبــر در مرحلــه گروهــی برابــر عــراق -3( صفر) و تایلنــد )2-3( برنــده شــد و در نهایت بــه دومین قهرمانی رســید. در جام ملتهای 1976 کــه باز هم ایران میزبان بود، تیــم ملــی بــا مربیگــری حشــمت مهاجرانی برابر عراق -2( صفر) و یمــن جنوبی -8( صفــر) به برتری رســید و در پایــان بازیهــا هم جام را باالی ســر برد. در جام ملتهای 1984 بــه میزبانــی ســنگاپور، ایران بــا ســرمربیگری ناصــر ابراهیمــی بازیهــای خود در مرحلــه گروهی را بــا پیروزی بر امــارات -3( صفر) و چیــن -2( صفر) آغاز کرد ولی در نهایــت در رتبــه چهارم مســابقات قــرار گرفــت. در جــام ملتهــای 2011 کــه قطر میزبان بــود، ایران با هدایــت افشــین قطبــی در مرحله گروهــی برابــر عــراق )1-2( و کــره شــمالی -1( صفــر) پیروز شــد ولی در یــک چهــارم نهایی حذف شــد. در جــام ملتهــای 2015 نیــز کــه در اســترالیا بــود، ایــران کارش بــا مربیگــری کارلــوس کــیروش را با پیــروزی برابــر بحریــن -2( صفــر) و قطــر -1( صفــر) آغاز کــرد اما باز هم در یک چهارم نهایی شکســت خــورد تــا از دور رقابتهــا کنــار بــرود. حال باید منتظــر ماند و دید شــاگردان کیروش میتوانند کاری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.