من مسئول نتایج تیم ملی هستم، نه مقصر نتایج

Iran Newspaper - - News -

نخســتین نشســت خبــری ایگــور کوالکوویــچ، ســرمربی تیم ملــی والیبال پــس از تمدید قــراردادش با فدراســیون ایران صبح دیروز برگزار شــد. کوالکوویچ در ایــن نشســت گفــت: «قــرارداد من با ضیائــی پیوســت داشــت کــه طبــق آن هنــوز قــراردادم بــه اتمام نرســیده بود و بر همین اســاس قرارداد جدیدم توسط داوری تمدید شد. ضیائی اگر راضی نبود میتوانست قراردادم را فسخ کند. اولین ســؤال مــن هــم از داوری این بــود که آیا دوســت دارند با من ادامه بدهند یا خیر. شخصاً دوست ندارم جایی باشم که مرا نمیخواهند.» سرمربی تیم ملی والیبال در ادامه افزود: «در پیوســت قرارداد من صحبتــی مبنــی بر اینکــه مرا نگــه دارند وجــود نــدارد و اجبــاری وجود نداشــت. داوری بــه مــن گفت دوســت داریــم کار را با شــما ادامه دهیم. اگر ســؤالی وجود دارد کــه ضیائی چرا دوســت نداشــت با من همکاری داشته باشد، باید از خود او پرسیده شــود ولی من فکر نمیکنم این صحبت صحت داشته باشد.» او درخصــوص برنامههــای تیم ملی نیز توضیح داد: «ســال آینده بســیار سخت خواهــد بــود و هدف اصلی ما این اســت که در المپیک نتایج خوبی کســب کنیم. تقویم مســابقات بســیار نزدیک اســت و تیم ملی کارهای بســیار فشــردهای دارد. مسابقات زیادی در پیش داریم اما وقت کافی برای آمادهسازی نیست. 9 بازیکن ما خــارج از ایران هســتند و اگر من آنها را دعوت کنم در اواسط ماه مه میتوانند به تیم ملی بپیوندند. من سعی میکنم حداقــل یــک بــازی دوســتانه بــا یــک تیــم خــوب داشــته باشــیم.» کوالکوویچ درخصــوص توقع بــاالی مردم ایــران از والیبــال گفت: «به مــردم ایــران احترام میگــذارم و بــه نظــرم قــدرت واقعــی والیبــال ایــران طرفدارهــای آن هســتند. طبیعــی اســت کــه همــه طرفدارها هم توقــع باالیــی از والیبال ایــران دارند. من تنها قولی که میتوانم بدهم، این اســت که ســعی میکنیــم با کادر فنــی بهترین نتایج را برای والیبال ایران کســب کنیم. از شــما هــم خواهــش میکنــم در مورد قــراردادم ســؤالی نپرســید چــون مــن نمیتوانــم صحبتی در این مــورد انجام دهــم.» او درخصــوص احتمــال حضور دوبــاره خوشــخبر در تیــم ملــی بیــان داشــت: «در مورد خوشــخبر باید بگویم احتــرام زیــادی بــرای او قائلــم و خیلــی جاهــا گفتــهام کــه افتخــار کار کــردن با او را داشــتهام. همــان طور کــه میدانید، او در همه دنیا شــناخته شده اســت و برای والیبــال ایران بســیار قابل احترام اســت. رفتــار و دانش او به قدری کامل اســت که میتوانــد به تیــم کمک کند. ایران نســل خوبــی در والیبــال دارد که باید اســتفاده شــوند چــون ترکیــب کــردن جوانــان و بزرگســاالن مســلماً در پیشــرفت والیبال تأثیرگــذار اســت.» ســرمربی تیــم ملــی والیبــال در ادامــه در مــورد اینکــه مقصر ســیر نزولــی والیبــال ایــران در ســالهای اخیر چه کســی است، گفت: «در ابتدا مد نظر داشــته باشــید که دو کلمه مسئول و مقصر با هم تفاوت دارند. من مســئول نتایج والیبال ایران و کســب عنــوان ســیزدهمی جهــان هســتم ولــی هیــچگاه جلــوی آیینــه نمیایســتم و بــه خودم نمیگویم که تو مقصری! شما نیز شــاید بتوانید به کیفیت کار من ایراد وارد کنید ولی متوجه نمیشوم که چرا باید به دنبال مقصر باشــیم. مگر چه انتظاری از والیبــال ایران داشــتید؟ همــه بازیکنان و کادر فنــی تالش خود را کردنــد. بنابراین مقصری در تیم ملی نیست. نتایج جزئی از ورزش اســت. فدراســیون نیــز کیفیــت کار ما را دیده اســت. من 9 ســال هدایت تیم ملــی والیبــال صربســتان را برعهده داشتم اما در مقطعی احساس کردم که تصمیم اشتباهی گرفتم و مقصر هستم. در آن موقع از کارم اســتعفا دادم ولی در والیبال ایران احساس تقصیر نمیکنم.» او در پایــان و درخصــوص دلیــل آمــدن پسرش به ایران گفت: «پسرم را به ایران آوردهام تــا وزیر اقتصاد ایران شــود چون فــوق لیســانس اقتصــاد دارد (باخنده). پســرم تنهــا بــرای تعطیــالت در ایــران حضور دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.