معافیت ۹۲ نفر از مدالآوران بازیهای آسیایی ۸۱۰۲

Iran Newspaper - - News -

محمــد شــروین اســبقیان، مدیــرکل دفتــر مشــترک فدراســیونها با اشــاره به دیدار صمیمانــه مدالآوران بازیهــای آســیایی با رهبر معظم انقــالب که با حضور دکتر ســلطانیفر برگزار شــد، گفــت: «در آن دیدار مقــام معظم رهبری رهنمودهــای بســیار ارزشــمندی را پیرامــون مســائل اخالقــی در حــوزه ورزش متذکر شــدند و عنایت ویژهای هم به درخواستهای مدالآوران داشــتند و اظهار داشــتند در این خصوص باید فکری به حال همه شــما بشــود. پــس از آن با نامه ســلطانیفر وزیر ورزش و جوانان به ســتاد کل، فرآینــد معافیــت مــدالآوران بازیهای آســیایی آغاز شــد. در این بین، 29 نفر از مدالآوران کاروان ورزشــی ایران در بازیهای آســیایی 2018 به ســتاد کل نیروهای مسلح معرفی شــدند و در قالب معافیت از خدمت مقدس سربازی قرار میگیرند. خوشبختانه فرآیند معافیت آنها مراحل پایانی را پشــت ســر میگذارد و بزودی کارت معافیت آنها صادر خواهد شــد.» وی ادامــه داد: «با فدراســیونها مکاتبه کردیم تــا مدالآورانی که میتوانند در قالب این قانون از ســربازی معاف شــوند، به اداره کل امور مشــترک فدراســیونها معرفی شــوند تا فرآینــد معافیت آنهــا را دنبال کنیم. ورزشکاران ملیپوشی که رشتههای آنها زیر نظر کمیته بینالمللی المپیک و شــورای المپیک آسیا هستند، میتوانند دوران سربازی خود را در فدراسیونها سپری کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.