اختصاص ۵۹ هزار میلیاردتومان برای حقوق و دستمزدهای سال آینده

۵۹ هزار میلیاردتومان برای حقوق و دستمزدهای سال آینده پیشبینی شده است

Iran Newspaper - - صفحه اول -

کلیــات الیحــه بودجــه ســال 1398 کل کشــور در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلــس تصویــب شــد. علــی اصغــر یوســفنژاد نماینده ســاری در مجلس در گفتوگــو با ایرنا، اعــام کرد: کلیات الیحــه بودجه 98 بــا 22 رأی موافق، 16 رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع آرای 40 نماینده عضو کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است. محمود نگهبان سامی، قاسم احمدی الشــکی، حســن ســلیمانی، هــادی قوامی، همایون یوسفی، محمدحسین فرهنگــی، عبدالرضا مصــری و فاطمه ذوالقــدر ســخنرانان موافــق کلیــات الیحــه بودجه ســال آتی در این جلســه بودنــد. همچنیــن احمــد امیرآبــادی فراهانی، جهانبخش محبینیا، محمد حسننژاد، سمیه محمودی، سیدعلی ادیانــی و احمــد همتــی نیــز بهعنــوان مخالف کلیات الیحه بودجه 98 در این جلسه صحبت کردند. کمیسیون تلفیق بــا تصویب کلیــات الیحه بودجه ســال آتــی وارد بررســی جزئیــات ایــن الیحه کان اقتصادی میشود. ■ پیشبینــی ۵۹ هــزار میلیــارد تومان برای حقوق و دستمزد سال ۸۹ دیــروز همچنین ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه کل کشــور ســال 98 بــا بیان اینکــه «خالص بدهــی دولت تا پایــان ســال گذشــته 3۴1 هــزار میلیارد تومــان اســت»، گفــت کــه اعداد نشــان میدهــد این بدهــی در محــدوده قابل قبولــی اســت. محمدمهــدی مفتــح در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران و در تشــریح مصوبــات کمیســیون تلفیــق بودجــه اظهــار کــرد: ســقف اول درآمدهای دولت در سال ‪۷0۴ 89،‬ هزار میلیاردتومان پیشبینی شــده است که در ســقف دوم 0۴ هزارمیلیاردتومان به درآمدها اضافه خواهد شد. همچنین از درآمدهایاصلیبودجهمنابععمومی، اختصاصــی و شــرکتها در کمیســیون تلفیــق بررســی میشــود. وی افــزود: در بحث مصارف تصویر کلی الیحه بودجه کــه دولت تقدیــم مجلس کرده اســت، هزینههــای جــاری رقمی معــادل 320 هزار میلیاردتومان پیشبینی شده است که نسبت به سال قبل 9 درصد افزایش یافته است و تنها رقمی که در این بخش رشد کرده است حقوق و دستمزد است کــه 20 درصــد رشــد داشــته اســت. این نماینده مجلــس یادآور شــد: در بخش عمرانــی الیحــه بودجــه ‪2۶ 89،‬ هــزار میلیاردتومان پیشبینی شــده است که معادل رقم ســال ۷9 اســت و در بخش تملــک مالــی ۵2 هــزار میلیاردتومــان پیشبینــی شــده اســت کــه نســبت بــه ســال قبل 19 درصد کاهش را شاهدیم. همچنیــن ۵9 هــزار میلیاردتومان برای حقوق و دستمزد پیشبینی شده است و در بخــش رفــاه اجتماعــی 122 هــزار میلیاردتومــان و در بخــش بازپرداخت اوراق مالــی 19.2 هــزار میلیاردتومــان پیشبینــی شــده اســت کــه بتوانیــم از بودجه امســال برای ســال 98 پرداخت داشته باشــیم. مفتح خاطرنشــان کرد: از نظر میزان کســب درآمدهــای دولت در حــوزه درآمــد مالیاتــی ۶21 هــزار میلیاردتومــان پیشبینی شــده اســت و در خصوص درآمــد حاصل از صادرات نفــت بــا وجــود موانــع صــادرات نفــت میانگیــن ۵.1 میلیــون بشــکه نفــت در روز پیشبینــی شــده اســت و قیمت هر بشــکه نفت ۴۵ دالر در نظر گرفته شده اســت. همچنین تسعیر قیمت ارز برای کاالهــای اساســی ۴200 تومــان و بــرای بقیه کاالها 8 هزارتومان پیشبینی شده اســت که متوســط 00۵۵ تومــان در نظر گرفته شده است. ســخنگوی کمیســیون تلفیق ادامه داد: از درآمدهــای ارزی براســاس قوانیــن باالدستی و قانون برنامه باید مقداری به صندوق توسعه واریز شود که برای سال ‪20 89،‬ درصــد بــرای صندوق توســعه ملــی، ۵.۴1 درصد برای شــرکت نفت و مابقی برای کل بودجه پیشبینی شده اســت. براین اساس ۶.۶ میلیارد دالر به صندوق توسعه ملی، 8.۴ میلیارد دالر برای شــرکت نفت و گاز و ســهم دولت رقمی حدود 21.۷ میلیــارد دالر خواهد بود. وی با بیان اینکه «سعی شده الیحه دولت به نحــوی واقع بینانه پیش بینی شود تا در سال آینده تصمیمات درستی گرفته شود»، گفت: کمیسیون تلفیق در بررســیهای خود تاش میکند به این اطمینــان برســد که ایــن اعــداد تحقق پذیر اســت. بــه همین دلیــل در فرآیند رســیدگی به الیحه بودجــه وقت زیادی را برای بررسی کلیات بودجه قرار دادیم که دیــروز وارد بررســی ایــن موضوع در کمیســیون تلفیــق شــدیم و نماینــده دولــت بــه طــور کامــل الیحــه، اعــداد، ارقــام و اهــداف و درآمدهــا و هزینههــا و همچنیــن اســتداللهای پشــتیبان را تشــریح کــرد. نماینــدگان هــم موارد مدنظــر خود را بیان کردنــد و بعد از آن دیــوان محاســبات و مرکــز پژوهشهــا نظــرات خــود را ارائه میکننــد و بعد از گذشــت این مراحــل کلیــات بودجه به رأی کمیســیون گذاشته میشــود و وارد بررسی جزئیات میشویم. مفتح تأکید کرد: ما بهدنبال این هستیم جهتگیریبودجهومشکاتاحتمالی ســال آینــده، چگونگی افزایــش حقوق کارمنــدان و چگونگــی حمایــت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را بهصورت دقیق بررسی کنیم، همچنین دیگــر هدفگــذاری در اســناد باالدســتی در کمیســیون تلفیــق بررســی میشــود و بــه رأی میگذاریــم و بعــد از آن وارد مباحث جزئیات میشــویم. امیدواریم با بررســی جامــع و کامل گزارشــی را به صحــن علنی تقدیم کنیم که در تصویر کاملــی، وضــع اقتصــادی کشــور را در ســال آینده مدیریت کنــد. این نماینده مجلس یادآور شــد: یکی از نکات مهم در بودجــه بدهیهایــی اســت کــه برای دولــت ایجاد شــده اســت. مــا در قانون رفع موانع تولید دولت را مکلف کردیم کــه گزارش ســاالنه بدهیها و مطالبات دولت را بعد از تأیید سازمان حسابرسی به مجلــس ارائه کنند برهمین اســاس ایــن گــزارش ارائــه شــد و براســاس آن بدهــی دولت در 29 اســفند ‪282.8 ۶9،‬ هــزار میلیاردتومــان اســت و مطالبات در دولــت در ایــن تاریــخ 139 هــزار میلیاردتومان اســت کــه خالص بدهی دولت 3۴1 هزار میلیاردتومان میشود که این رقم بزرگی نیست. وی ادامه داد: این بدهی در ســه ســطح طبقهبنــدی شــده اســت. بدهــی بــه اشــخاص حقوقی خصوصی و تعاونی 0۶ هــزار میلیاردتومــان، مؤسســات و نهادهای عمومی و غیردولتی ۴.9۶ هزار میلیاردتومــان و بانکهــا و مؤسســات مالی و اعتباری 8۶.1 هزار میلیاردتومان اســت. طبق ایــن گزارش بدهــی دولت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ۶9.3 هزار میلیاردتومان، بدهی به اشــخاص دارنــده اوراق بدهی (سررســید نشــده) 8.۵۵ هــزار میلیاردتومــان، بدهــی بــه بانکهــا ۷.9۴ هــزار میلیاردتومــان و بدهــی بــه بانــک مرکــزی ۴.2۴ هــزار میلیاردتومــان اســت. تصویــری کــه در ذهن وجــود داشــت این بود کــه دولت بدهی فراوانی دارد اما این طور نیســت و اعــداد نشــان میدهــد که ایــن بدهی در محــدوده قابــل قبولی اســت. مفتح با بیان اینکه «دولت برای تســویه اوراق در ســال 98 اعداد و ارقامی را در بودجه پیشبینــی کرده اســت تا بدهــی دولت افزایــش پیدا نکنــد»، گفت: از ســال 92 تــا ‪۶31 ۷9،‬ هــزار میلیاردتومــان اوراق بهادار منتشــر شــده اســت که در الیحه بودجه سال 98 هم میزان اوراق بهادار ۷۷ هزار میلیاردتومان پیشبینی شده است این در حالی است که طبق برنامه ششــم میزان اوراق بهــادار باید حداکثر ۵.۴۴ هزارمیلیاردتومان باشــد. به گفته وی، طبــق آیین نامــه دو هفته فرصت بررســی در کمیســیون تلفیق اســت که تا دوهفتــه دیگر قابل تمدید اســت اما براســاس روال گذشــته احتمــاالً ظــرف ســه هفته کار کمیسیون تلفیق به اتمام میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.