روی اسب بازنده شرط بندی نکنید

Iran Newspaper - - News - بـــــرش

وزیــر امــور خارجه ایــران که روز گذشــته در رأس یــک هیــأت سیاســی و اقتصــادی بــه عراق ســفر کــرده بــود، در بــدو ورود به بغــداد با اشــاره به تاشهــای ضد ایرانی امریکا خطاب به کشــورهای منطقــه ایــن پیــام را فرســتاد: «روی اســب بازنــده شرط بندی نکنید.» محمدجواد ظریف در توصیه به کشــورهای منطقه و مزاحمتهایــی کــه امریکاییهــا ایجــاد میکنند، گفت: «این حرکتها نتیجه شکســت سیاستهای امریکاســت و این شکســتها 40 ســال اســت ادامه یافتــه و پیشــنهاد من به کشــورها این اســت که روی اسب بازنده هیچ وقت شرط بندی نکنند.» ظریــف همچنیــن با اســتقبال از مواضــع مقامهای عراق علیه تحریمهای امریکایی، یکی از مهمترین اهدف از ســفر خــود را تقویت مــراودات اقتصادی و

برداشتن موانع مسیر فعالیتهای بخش خصوصی تهــران و بغــداد دانســت و ابــراز امیدواری کــرد این ســفر زمینه ای را برای ســفر رئیس جمهــوری ایران به عراق فراهم کند. وزیر خارجه ایران در نخســتین برنامــه خود در این ســفر با «محمدعلــی الحکیم» همتای عراقی خود دیدار و گفتوگو کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.