مهاجرت کاال به خارج

اختاف قیمت 3 تا 7 برابری کاالهای ایرانی با خارجی قاچاق کاال از ایران را افزایش داد

Iran Newspaper - - News - مرجان اسالمی فر

قنــد، رب، برنــج، ماهــی، تخــم مــرغ و خیلــی از کاالهایــی کــه ارز 4200 تومانی میگیرنــد ایــن روزهــا ســر از خــاک کشورهایهمسایهدرآوردند.کشورهایی که زمانی مبدأ قاچاق کاال به ایران بودند ایــن روزهــا مقصــد کاالهــای وارداتــی و حتــی تولید داخــل ایران شــدند.حجم عظیمی از کاالهای ایرانی به کشــورهای همسایه میرود و قاچاق معکوس برای اولین بار در کشورمان اتفاق افتاد. یکی از کشــورهایی که متقاضی کاالهای ایرانــی اســت و حضــور اتبــاع آن در شــهرهای آبــادان و خرمشــهر بــرای خیلیهــا عالمــت ســؤال ایجــاد کــرده، عــراق اســت. عراقیهــا با خریــد گونی گونی برنــج از مغازهها، ماهی و مرغ به درآمد باالیی دســت یافتند و این کاالها در شــهرهای یاد شــده روز بــه روز کمتر میشــود. کاالهایی که تجار برای واردات آن بــا چالشهــای متعــددی روبــهرو میشوند این روزها با کمترین زحمت به کشورهای همسایه میرود. این امر سبب شــده در برخی کاالهای اساســی کشور با کمبودهایی روبهرو شــود و نمونه بارز آن دارو اســت. داروهایــی کــه دولت مجبور به واردات آن اســت ایــن روزها با قیمت بســیار کم در حــال خروج به کشــورهای همسایهاست. کاالهای ایرانی در کشورهای همسایه

قاســم علی حســنی؛ دبیــرکل بنکداران مــواد غذایی میگویــد: ارز 4200 تومانی بــرای اقتصــاد کشــور ســم اســت. بارها ایــن موضــوع را مطــرح کردهایــم و از سیاســتگذاران خواســتیم کــه ارز 4200 تومانــی را قطــع کننــد. اما دولــت برای آنکــه بــه مــردم خدمــت و قیمتهــا را کنتــرل کنــد، ترجیــح میدهــد ارز ارزانقیمــت بــرای واردات کاالهــای اساسی اختصاص دهد. وی دربــاره کاالهایی کــه از ایران در حال قاچــاق اســت، گفــت: مصــرف ســاالنه چای در کشور 120 هزار تن است اما این عدد دو برابر شــده اســت. وقتی قیمت چــای در ایــران کیلویــی 16 تــا 20 هــزار تومان اســت در کشورهای همسایه بین 120 تا 160 هزار تومان اســت. متأسفانه طی ماههای اخیر در حجم و کارتنهای زیــاد چای ایران به کشــورهای همســایه و از جملــه ترکیــه مــیرود. وی اظهــار داشت: قند ایرانی کیلویی 5 هزار تومان اســت اما این کاال در کشورهای همسایه کیلویــی 35 هــزار تومــان اســت. وقتــی ســود 7 برابری در این بخش وجود دارد احتمال قاچــاق افزایــش قابل توجهی پیــدا میکنــد. قنــد ایــران بــه جمهوری آذربایجان و سایر کشورها میرود. دبیــرکل بنکــداران مــواد غذایــی گفت: ســیگار تولیــد داخلــی بــه کشــورهای ترکیه، ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجــان قاچاق میشــود. هــر پاکت ســیگار در کشــور 7 هــزار تومان اســت و در کشــورهای یاد شــده بیــش از 21 هزار تومــان اســت. قیمــت کاالهای اساســی درکشــورهای همســایه ســه برابــر ایران اســت، از ایــنرو قاچاق کاالهــای ایرانی برای کشورها سود باالیی دارد. وی خاطرنشــان کرد: کاالهــای ایرانی به ترتیب به کشــورهای افغانستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجســتان و پاکســتان بیشــترین حجم قاچــاق را دارد. هــر کشــوری فراخــور شــرایط خــود کاالهای اساســی ایــران را خریــداری میکند.دبیــرکل بنکــداران مــواد غذایی گفت: بــا حجم قاچاقی که صورت میگیرد بودجــه مواد غذایی که دولت تصویب کرده است باید 2/5 برابر شــود. با حجــم قاچاقی که صــورت می گیــرد بودجه کاالهای اساســی که دولت تصویب کرده باید حدود 2 برابر بیشــتر شــود. یعنی عدد 13/5 میلیــارد دالر به 25 میلیــارد دالر برســد. یعنــی عدد 25 میلیون دالر به 50 میلیون دالر برسد. اگر کاالهای اساسی از کشــور خارج نمیشد اکنــون در ایــن حــوزه با مشــکلی روبهرو نبودیم. وی دربــاره اینکه با چه فرمولی کاالهای اساســی از کشور خارج میشود، تصریــح کرد: بیشــترین حجــم کاالها از طریــق مســافری، پیلــه وری و باربــری انسانی قاچاق میشود. وی خاطرنشان کرد: به دلیل قاچاق به جای آنکه دولت بــرای 80 میلیون نفــر کاال وارد کند برای 130 میلیون نفر واردات کاالهای اساسی را انجام می دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.