مصوبههیأتد­ولت برای تسهیل سرمایهگذار­ی در ایران

Iran Newspaper - - News - اخبــار

هیــأت وزیــران در جلســه عصــر یکشــنبه بــه ریاســت حجتاالســا­م والمسلمین حســن روحانی، از بازیکنان، مربــی و کادر فنــی تیــم ملــی کشــورمان بــه دلیل کســب موفقیتهــا­ی پــی در پی و صعــود به مرحلــه نهایی لیگ والیبــال ملتها ۹۱۰۲ تقدیر و تشــکر کــرد. هیأت وزیــران همچنین به پیشــنهاد وزارت امور اقتصــادی و دارایی و به منظور تشــویق ســرمایهگذ­اری و جذب منابع مالی (ارزی) خارجــی، آییننامه اعطای مجوز اقامت پنجســاله به اتباع خارجی را بــه تصویب رســاند. مطابق ایــن آییننامه، حداقل مبلغ مــورد نیاز برای اعطــای مجــوز اقامت ســرمایهگذ­اری بــرای اتباع دولتهــای خارجی که از ســوی جمهوری اســامی ایران به رســمیت شــناخته شــدهاند معادل ۰۵۲ هزار یورو اســت. گفتنی اســت، ســرمایهگذ­اری عاوه بر دالر شــامل معادل ارزی ســایر ارزهای مورد قبول بانک مرکزی نیز میشــود. ســپردهگذا­ری در بانک، ســرمایهگذ­اری در اوراق مشارکت و ســرمایهگذ­اری در حوزه مسکن، مطابــق ضوابــط ایــن آییننامــه و بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات کشــور، از جملــه انواع ســپردهگذا­ری موضوع این آییننامه اســت. هیــأت وزیران به پیشــنهاد وزارت دادگســتری، آییننامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه درخصــوص «بهبود وضعیت زندانها و بازداشــتگ­اهها و تســریع در انتقال زندانها به خارج از محدوده شهرها» را تصویب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.