احمد مازنی: قانون مطبوعات باید اصالح شود

Iran Newspaper - - News -

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس معتقد اســت: برای رفع چالشهای رســانه و حاکمیــت، قانون مطبوعــات باید اصاح و الیحــه اصاحی آن به مجلــس فرســتاده شــود. بــا اصاح و بــه روز کردن ایــن قانون بخــش قابل توجهی از چالشها و مشکات رسانهها با حاکمیت و دستگاههای اجرایی و غیره حل و حدود و اختیارات رسانهها بیش از گذشته مشخصتر میشود. احمد مازنی در بخشــی از گفتوگوی خود با ایســنا، افــزود: نباید فراموش کــرد کــه با برخورد ســلبی، تعطیلــی و بگیــر و ببند روزنامهها و ســایتهای خبری نمیتوان صورت مســأله را پاک کرد. فناوریها و تکنولوژیها روز به روز قویتــر میشــود و امکانات و ابزارهایــ­ی را در اختیار کاربران در سراســر جهان قــرار میدهد که براحتی با قفل، فیلتر یا اعمال ســایر محدودیتها محدودیتپذی­ر نیســت. نماینده تهران همچنین در گفتوگو با خبرآناین دربــاره طرح گفتوگــوی ملی گفت: ما در حال تأســیس نهــاد گفتوگوی ملی هستیم. وقتی افرادی از جناحهای مختلف موافقتشان را با موضوع گفتوگــو اعــام کردنــد و دعوت ما را لبیــک گفتند فراخوانی داده شــد، در این راســتا چند جلســه برگزار کردیم که این جلســات اکنــون به طور منظم در حــال برگــزار شــدن اســت و بــزودی خروجیهایــ­ی از ایــن جلســات هم اعام میشــود. وی با بیان اینکه افراد حاضر در این جلســات نمایندگی از جریانهای سیاســی ندارند، افزود: قرار نیســت این نشستها خروجیهای فــوری، ضرورتــی و عالی داشــته باشــند، در واقع مــا گفتوگوی ملــی را به صورت پروســهای تعریف کردیــم نه پروژهای. مازنــی از محمدرضا باهنر، عزت اهلل ضرغامی، حجتاالسام ابوترابیفر­د امام جمعه موقت تهران، ســیدمحمد صــدر، احمــد توکلی و محمدرضا عــارف به عنوان کســانی که آمادگی داشــتند در این مهم همکاری کنند یاد کرد. وی همچنین خبر داد کــه محســن رهامی به عنوان یک شــخصیت اصاحطلب بــا هماهنگی که در کمیتــه راهبــردی اصاحات انجام شــده با چهرههــا و نهادهای مختلف تأثیرگذار در اداره کشــور بخصوص در مورد انتخابات جلســاتی را داشتهاند کــه در این زمینه مثاً مذاکراتی با شــورای نگهبان داشــتهاند و همچنین با بعضی از مسئوالن در دفتر رهبری دیدار و مذاکراتی داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.