روایت سریال «گاندو» از انفجار انبار تسلیحات «بیدگنه»

Iran Newspaper - - News - دیـــگه چه خبر

خبر اول اینکه، سریال گاندو ساخته مؤسسه آوینی که هر شــب از شبکه سوم ســیما پخش میشود، ادعایــی را که ۸ ســال قبل در پــی انفجار بیدگنه، ایهــود بــاراک مطرح کــرده بود تأیید کــرد. به گــزارش خبرآنالین، در قســمت جدید سریال گاندو که سریالی امنیتی- پلیسی است، درباره تیمی از ســربازان اطالعاتی کشورمان، ادعایی مطرح شد که پیشتر از سوی مراجع رسمی کشورمان تکذیب شده بود. در سکانسی از گاندو مأمــور امنیتــی میگوید:«در انفجــار بیدگنــه ابتدا ما فکــر میکردیم انفجار یک ســانحه بوده اما دو ســال بعد در اسنادی که ویکی لیکس منتشــر کرد، مشخص شد جاسوســی که با نام رحمت والی به عنوان کارمند به این پایگاه وارد شده بود این عملیات تروریستی را به دستور امریکاییها و موســاد و همکاری گروهک مجاهدین خلق انجام داده اســت.» ایــن ادعایــی بــود کــه البته پــس از انفجــار بیدگنه که شــهید تهرانیمقدم پدر صنایع موشــکی ایران و چنــد نفر از همرزمانش به شهادت رســیدند، ایهود باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی آن را طرح کرده بود. ادعایی که از ســوی ســردار کوثری نماینده وقت مجلس شورای اسالمی و ســردار رمضانشریف مدیر روابط عمومی ســپاه پاسداران رد شد. اگرچه در سال ۵۹۳۱ نیز محمد تهرانیمقدم برادر شــهید حسن تهرانیمقدم در سالگرد شهادت او گفت شهادت بــرادرش حاصــل جنایتــی تروریســتی بــوده امــا هیچ گاه شــخص یا ارگانی رسمی این ادعا را تأیید نکرد. با این حال روز گذشته با بازتاب رســانهای آنچه در ســریال گاندو مطرح شد، ســردار کوثری، جانشین فرماندهــی قــرارگاه ثاراهلل تهران درباره ادعای این ســریال و دســت داشــتن امریکا و رژیم صهیونیســت­ی در شهادت ســردار تهرانیمقدم گفت: «شــاید به مــرور زمان که اطالعات درباره انفجار تکمیل شــده باشد، به نتیجه رسیده باشند که این انفجار کار آنها بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.