وعده ترامپ به مکرون در مورد ایران

Iran Newspaper - - News -

دســت آخر اینکه، برخی از منابع از وعده ترامپ به مکرون در مورد بازگشــت بــه قــرارداد پاریس خبــر دادند.به گــزارش ایلنا بــه نقل از فرانس۴۲، منابع آگاه خبــر دادند که دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا در دیدار با امانوئل مکرون به وی وعده داده است که در ازای همراهی مطلق با سیاســتهای امریکا در مورد ایران به توافق آب و هوایی پاریس بازخواهد گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.