تحریم ظریف، خودتحریمی امریکاست

Iran Newspaper - - News - حسن بهشتیپور کارشناس مسائل بینالملل

دولــت امریــکا چنان کــه ادعا کرده اســت بعــد از تحریم بــی ســابقه رهبــری جمهوری اســالمی ایــران، بــزودی در فهرست تحریمهای خود علیه کشورمان نام محمد جواد ظریــف، وزیر امــور خارجه ایــران را قرار میدهــد. اقدامی کــه بــی تردیــد طــرح و پیگیــری آن نشــان دهنده نقشــی اســت کــه جایگاه دیپلماســی ایــران در عرصــه مواجهه با سیاســت تقابلجویان­ه واشــنگتن داشــته اســت. در چنین چارچوبــی تحریم احتمالی وزیر امور خارجــه ایران را از دو منظر میتوان بررســی کــرد؛ یک نقش خــود آقای ظریف در افشــاگریه­ایی اســت کــه از طریق پیگیری دیپلماســی عمومی در قبال امریکا و سیاستهای خصمانه این کشور در عرصه بینالملل داشــته اســت. وزیر امور خارجــه ایران به دلیــل ویژگیهای خــاص خود حضور پررنگی در عرصه دیپلماســی عمومی داشــته و با بهرهگیری از زبان بینالمللی قابل فهم برای مخاطب بویژه در صحنه سیاسی امریکا تالش کرده است اهداف و سیاســت واقعی جمهوری اســالمی را تبیین کند. بنابراین ایــن نقش مؤثر آقای ظریف است که امریکاییها درصدد تخریب آن هستند و بیش از آنکه قراردادن نام ایشان در قالب ادامه رویکرد تحریمی سایر نهادهای ایرانی و با هدف تنگ تر کردن حلقه فشــار اقتصادی باشــد، تحریم یک شــخصیت تأثیرگذار در افکار عمومی امریکاست. از این رو امریکاییها حاضر شدند حتی اولین کشوری باشند که نام وزیر خارجه کشور دیگری را وارد فهرست تحریمهای خود کنند.

اما وجه دیگر اقدام احتمالی تحریم وزیر امور خارجه ایران نشان میدهد به رغم اینکه دولتمردان امریکایی به فراخور پیگیری سیاست فشار حداکثری خود علیه ایران پیشــنهاد مذاکره مســتقیم با آن را نیز مطرح میکنند، اما اقداماتی کــه در عمل انجام میدهند، به نوعی بســتن درهای دیپلماســی بــا ایران تلقی میشــود. چــه اگر هــدف واقعی امریکا مذاکره با جمهوری اســالمی باشــد، قرار دادن نام وزیر خارجه اش در فهرست تحریمها عمالً باعث به بنبست رساندن مسیر گفتوگو با آن در همان آغاز میشود.

البتــه بایــد دید دولت امریکا با چــه بهانهای نام آقای ظریف را در فهرســت تحریم خود قرار میدهد اما این اقدام عمالً به معنای تحریم کردن خودشان و بستن همه ابزارهای ارتباطی و رسانهای با جمهوری اسالمی ایران تلقی میشود و بســیار بعید به نظر میرســد سایر کشــورها از این حرکت امریکا استقبال کنند و طبیعی است که از پذیرش و تبعیت چنین تحریمی خودداری خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.