4 راهبرد ایمنسازی اقتصاد از شوکها

Iran Newspaper - - News -

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا انتشــار توئیتــی در صفحــه توئیترخود بــا هشــتگ اقتصاد مقاومتــی، چهار راهبرد اصلی که اقتصاد کشــور را از بروز شوکهای نفتی در امــان میســازد، بیان کرد. نوبخت در این توئیت نوشــت: بــرای آینده و در امان بودن از شوکهایی که هر از گاهی با تغییر قیمت نفت و بنزین در جهان رخ میدهد، باید این اقالم از بودجه خارج شــود. در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توضیح دادیم که در ۴ محور؛ «درآمدهای پایدار، هزینههای کارآمد، ثبات اقتصادی و تقویت نهادی باید ۴2 برنامه را اجرا کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.