باحسابهایب­انکیاجارها­یبرخوردمیک­نیم

Iran Newspaper - - News -

فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفــت: اراده و برنامه جــدی بــرای مقابلــه بــا حســابهای بانکــی اجــارهای داریــم، ایــن حســابها شناســایی و با آنهــا برخــورد میشــود. وی درباره برنامههــا­ی در دســت اجــرا بــرای مقابله بــا حســابهای بانکی اجــارهای کــه با هدف پولشــویی و فرار مالیاتی انجام میشــود، اظهار داشــت: در حال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجارهای هستیم. وی با بیان اینکه آماری از این حسابهای اجارهای نداریم، تأکید کرد: باید با این نوع حسابها برخورد شود./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.