جزئیات تازه توافق ایران و عراق برای الیروبی اروند

Iran Newspaper - - News -

نوراهلل اســعدی، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشــهر با بیان اینکــه جلســه ســوم ایــران و عــراق دربــاره الیروبــی ارونــد و خارجســازی مغروقههــا در ایــن آبراهــه ایــن هفتــه در بندر خرمشهر برگزار میشود، گفت: پیشبینی میکنیم الیروبی اروند یک میلیارد دالر هزینه داشته باشد. مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: بر اساس قرارداد 5۷۹۱ الجزایر در اروند باید خط تالوگ اجرا شود. قبل از این ایران معتقد بود تالوگ جدید مدنظر باشد اما عراقیها با این خط مرزی جدید موافقت نکردند و نهایتاً توافق شــد بر اســاس عهدنامه 5۷۹۱ الجزایر و حســن همجواری ایران و عراق مبنای الیروبــی و تعیین خط تالوگ قرار گیرد. اســعدی ادامه داد: مشکلی که در این باره وجود داشت این بود که ۰۱ درصد از این خط تالوگ تغییراتی داشــت که بیشــتر به سمت کشور عراق بود و موجب شــد مورد موافقت آنها قرار نگیرد. اما اخیراً قرار شــد مبنا همان تالوگ قدیم براساس قرارداد 5۷۹۱ الجزایر باشد./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.