ترامپ؛ مخرج مشترک اختالفات

Iran Newspaper - - News - عبدالرحمن فتح اللهی روزنامه نگار علی اکبر فرازی

نشســت دو روزه ســران گروه 20 در حالی عصر شــنبه 29 ژوئــن بــه کار خود پایان داد کــه اختالف نظر جدی اعضای این گروه با سیاستها و نگاه دونالد ترامپ بارز بود. در این راستا با علی اکبر فرازی، سفیر پیشین ایران در رومانی، مجارســتان و قبرس گفتوگو کردیم که در ادامهمیخوا­نید: آیاجایگاها­مریکا درآستانهان­تخابات۰۲۰۲ درمناسباتج­هانیدچارتز­لزلشدهاست؟ خیــر من چنیــن اعتقــادی ندارم، چــرا که دونالــد ترامپ بــا یک نگاه اقتصــادی به مناســبات سیاســی و دیپلماتیک نگریســته اســت. وی معتقد اســت هر کشوری که بهدنبال گسترش چتر امنیتی و حمایتی امریکا است، باید خود بهای آن را بپردازد. از اینرو اگرچه اکثر قریب به اتفاق اعضای گروه 20 با دونالد ترامپ اختالفنظر دارند اما این باعث نگرانی رئیس جمهوری امریکا نمی شــود. عالوه بر این ترامپ با این نوع نگاه توانســته اســت اقتصاد امریکا را تاحدودی متحول کند. لذا از این منظر نیز ترامپ برای انتخابات آتی برگ برندهای در دست دارد. اماایناستر­اتژیدونالد­ترامپمیتوا­ندآثارمخرب­یبهدنبالدا­شتهباشدکهن­مادآندر جنگتعرفهای­اوباپکنقاب­لمشاهدهاست؟ منکر برخی آثار مخرب نگاه دونالد ترامپ بر مناسبات و معادالت جهانی نیستم. ولی معتقدم راهبرد رئیس جمهوری امریکا با وجود تمام کاستیها و معضالت ریز و درشت یک امتیاز بهنام بازسازی و انعطافپذیر­ی دارد. چنان که نرمش او مقابل چین در نشســت گروه 20 نیز در همین راســتا بود. البته یــک ُبعد دیگر تنش آنهابه مســأله دریای جنوبی چین باز میگردد که در این راســتا یقیناً ترامپ همان راهبرد سنتی خود را برای کسب هزینه از ژاپن، کرهجنوبی و تایوان دنبال خواهد کرد. آیا اقدام شورای اروپا در لغو برخی تحریمها علیه روسیه، آن هم 4 روز پیش از نشست گروه۰۲نتیج­همستقیمسیا­ستهایدونال­دترامپنیست؟ یقیناًبه هر میزان سیاستهای دونالد ترامپ به افزایش گسل میان قاره سبز با امریکا بینجامد از آن سو کشورهای اروپایی، بخصوص تروئیکای اتحادیه اروپا (لندن، پاریس و برلین) بهدنبال پیگیری سیاست موازنه سازی با بازیگری بهنام روسیه هستند. آنها به این نتیجه رســیدهاند که باید امنیت جمعی خود را در همزیســتی با روســیه پیدا کنند. لذا شاهدیم که درباره اوکراین دیگر حساسیت سابق را ندارند. با این حال نباید فراموش کرد اساساً اروپا با امریکا همسویی دارد تا با روسیه. آیاآنکاراه­ممانندقاره­سبزبواسطهن­گاهواشنگتن­بهسمتمسکون­رفتهاست؟ رئیس جمهوری ترکیه هم با نگاهی فرصت طلبانه، ســعی دارد به منظور افزایش نفوذ خود از همه حوزههای قدرت کمال استفاده را ببرد. یعنی هم بهدنبال افزایش مناسبات خود با ناتو و امریکا است و هم خواهان روابط با پکن و مسکو است. افزایشتنشد­رروابطتهرا­ن-واشنگتنتاچ­هاندازهبرا­یننشست سایهانداخت­هبود؟ هرگونه ناامنی و تنش در مناسبات ایران و امریکا میتواند آثار سوء و مخربی بر امنیت تنگههرمز و بهتبعآن افزایشنجوم­یقیمتنفتدا­شتهباشد.درکنارآنار­وپاییها هم که نگران کاهش تعهدات هستهای از سوی ایران هستند، لذا همه به جز عربستان درطولنشستم­ستقیمیاغیر­مستقیمسعیک­ردند امریکارااز­افزایشتنشب­اایران باز دارند. ما در نهایت سیاست ترامپ و بن سلمان با شکست روبهرو شد.

«متنکاملاین­گفتوگورادر­ایرانآنالی­نبخوانید»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.