خشونت و مذاکره؛ رویکرد توأمان طالبان و امریکا

Iran Newspaper - - News -

■ ■ گروه جهــان/ همزمــان با آغــاز هفتمیــن دور مذاکــرات میان طالبــان و امریــکا، حمالت در خاک افغانســتا­ن دهها کشته و زخمی بر جای گذاشــت تــا بیم و امید صلــح همچنان در دل میلیونها شهروند افغانستان مبهم بماند. بهگــزارش نیویورکتای­مز، این دور از مذاکرات در دوحــه قطر با هــدف تعییــن برنامه زمانی خــروج نیروهــای امریکایــی از افغانســتا­ن و توقف عملیات نیروهای طالبان در این کشــور برگــزار میشــود. رســیدن بهچنیــن توافقــی میتواند یکی از اساسیترین گامهای دو طرف در تحقق صلح و ثبات در افغانستان محسوب شود. امــا تقــارن مذاکرات بــا وقوع حمــالت مرگبار که ســر جمع در روزهای جمعه و شــنبه منجر به کشــته شــدن 300 نفــر از هر دو طرف شــد، میتواند روند پیشــرفت آن را بشــدت آهســته کند زیرا اکنون این باور تقویت شده که مذاکره با طالبان نمیتواند باعث کاهش خشونت در افغانستان شود.

در صفحــه 3 ایــران عصــر ایــن مطالــب گــروه جهــان را نیــز بخوانید: بازگشــت تابلویی که نازیها از ایتالیاییه­ا ربودهبودند،بهفلورانس دردهــا و رنجهای یکی از مهاجــران نجات یافته از آب های مدیترانه از زبان او

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.