یک ابر قهرمان زن

Iran Newspaper - - News - نرگس عاشوری خبرنگار

انبوهــی از دانشــجویا­ن مذکــر بــا کــت و شــلوار و کــراوات در حــال ورود بــه دانشگاه هاروارد هســتند و در بین آنها تنهــا فقــط چنــد دانشــجوی زن دیــده میشــود که یکــی از آنها زنــی نحیف و ریزنقــش بهنــام روث بیــدر گینزبــرگ اســت. در دورانــی کــه یــک رئیــس جمهــوری پوپولیســت و ضــد زن بــر منصــب حکومت نشســته ایــن بانوی حقوقــدان بــا ورود به دانشــگاهی که تا اوایــل دهه 50 حاضر بــه پذیرش زنان در رشــته حقــوق نیســت، تالشــش را برای تثبیت حقــوق برابر زنان در همه عرصههای حقوقی، قضایی، سیاســی و اجتماعــی آغــاز میکنــد. فیلــم «بــر اساس جنسیت»یک فیلم بیوگرافیک اســت کــه قریب بــه 15 ســال از زندگی گینزبــرگ را به تصویر میکشــد. عالوه بــر تالشهــای فــردی گینزبــرگ برای

نمایشگاه یازدهمین حراج تهران 12 و ۳1 تیرماه از ساعت 16 الی 20 هتل پارسیان آزادی

ایســتادن روی پای خــودش در فضایی که بــه دلیل جنســیتش مورد تمســخر و تحقیــر قــرار میگیــرد، در ایــن فیلم شــاهد رابطــه گــرم و عاشــقانه بیــن او و همســرش و تالشهایــش بــرای نجات همســرش از ســرطان هســتیم. شــیمی خوبــی هــم بیــن دو بازیگــر اصلی«فلیســیتی جونــز» ایفاگر نقش قهرمــان فیلم یعنــی روث گینزبرگ و آرمی همر در نقش همســرش مارتین گیتزبورگ شکل گرفته است. نام فیلم: بر اساس جنسیت کارگردان: میمی لدر زمان اکران: دسامبر 2018 رای در ‪6.9 :imdb‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.