تئاتر مجانی

Iran Newspaper - - News - حسین جمالی کارگردان و بازیگر تئاتر

آمار تفکیکــی اطالعات فروش و تعداد تماشــاگر تماشــاخان­ههای ادارهکلهنر­هــاینمایش­ــیتــاروز­جمعه1۳ خردادنشــا­نمیدهد تعدادزیادی­ازبلیتهایآ­ثارنمایشیب­لیتمیهمانب­ودهاند. اقتصــاد تئاتــر یک مقوله تخصصی اســت و من بر اســاس تجربه شــخصی یک کارگردان و نویســنده خدمتتان عــرض میکنم. از آنجا که این رشته فعالیت را در جریان خدمات تأمیناجتما­عی و وزارت کار و روال اداری با عنوان شغل نمیشناسیم، مقتصد تئاتر نداریــم یــا جریانی پژوهشــی برای آسیبشناســ­ی اقتصــاد در این رشته به طور مستمر و جدی نداریم پس باید براساس تجربههای شــخصی صحبت کنیم. چرا که ما تئاتریها حتی خودمان ارزش مادیاثرراج­دینمیگیریم.بارهاشنیده­امکهتئاتری­هاخودمیگوی­ندبایدبرای­معیشت، شغل دیگری داشت و تنها از تئاتر لذت برد. بله تئاتر لذتبخش است اما اگر طبق واقعیت تئاتر را عاملی فرهنگساز و فرهنگ را مقولهای آموزشی و ضروری برای جامعه عالقهمند به پیشرفت بدانیم، اهمیت آرامش زندگی اهل آن بر ما روشن میشود و اقتصاد درست اعتماد میآورد. تا به حال ندیدهام پزشکی از دوستان خود حق مالقاتش را نگیرد یا کسی عالقهمند باشد که به دیگران خدمات مجانی ارائه دهد. اما در تئاتر ما این موضوع بسیار دیده میشــود که گروه اجرایی ســرویسهای­ی ویژه همچون بلیت مجانی یا همان بلیت میهمان دارند.اما این اتفاق برای تئاترهای صحیح و با کیفیت صدق نمیکند چون گاهی بلیت آنها گیر اعضای گروه هم نمیآید چه برسد به میهمانها. پر کردن سالنًدر شهری مثــل تهــران که نمیدانیم از هشــت و نیم میلیون جمعیت آن چند نفــر اصال میدانند تئاتــر چیســت و ضــرورت بر صحنه بودن تئاتر به جز یک ســرگرمی شــبانه در چیســت؟ هزینههایاط­العرسانی،کمبودمدیرا­نروابطعموم­یکارآزموده،معدودبودنم­دیرتولید وتهیهکننده­تئاتروتولی­دبدونبرنام­هاستراتژیک­اقتصادیتئا­ترها،سرمایهگذار­یکالندر سیرکهایی شبیه به تئاتر و عدالتی که میان گروههای خودی جریان دارد، میتواند عوامل آسیب اقتصادی در تئاتر ما باشد. اگر بر این باور باشیم که تئاتر صرفاً برای تئاتریها روی صحنه نمیرود و به جای در نظر گرفتن کسر زیادی از بهترین صندلیها برای میهمانانی که عموماً از اقوام کارمندان ســالن یا افراد غیر مرتبط هســتند، برای اســتادان و افرادی که دوستداریمن­مایشمارابب­ینندواحتما­الًآنهاتوانیا­فرهنگخریدب­لیتندارندخ­ودمان دست به جیب شده و بلیت میهمان خود را تهیه کنیم وگرنه کیفیت کارمان را آنقدر باال ببریمکههمچ­ونیکخوراکل­ذیذازجنسآگ­اهیوبهقوله­ملتدرنمایش­نامهشکسپیر ...« همچون خاویار که به مذاق عوام الناس خوش نمیآید اما چون داروی روان بر آگاهان آگاهی میافزاید...» کار معیشتی و شورانگیز خود را به صحنه ببریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.