نابودی‌تئاتر‌طبقه‌متوسط

Iran Newspaper - - News - قطبالدین صادقی کارگردان و بازیگر تئاتر

تدوین و ارائه ســند راهبردی مجموعه تئاتر شــهر توسط سعيد اســدی مدیر این مجموعه، این مســأله را مطرح کرده اســت که بــه نظر مىرســد قــرار اســت مدیریت مجموعهتئات­رشهربهبخشخ­صوصىواگذار­شود.

من ســند راهبــردی را ندیدم ولی افــرادی که چنین مسائلی را مطرح میکنند صاحب فکر و اندیشه خالق نمیدانم. آنها مجریان زیر متوسط هستند و نشانه این مسأله هم همین سند است که براساس آن میخواهند مجموعه تئاترشــهر را به بخش خصوصی واگذار کنند. تئاتر شهر آخرین ایستگاه و پناهگاه تئاتر حرفهای هنری و جــدی ماســت. االن همه چیز در تئاتر تجــاری، ارزان، بــیارزش و باب ســلیقه نوکیســهها شــده و این آخرین پناهگاه را هم میخواهند دو دســتی تقدیم نوکیســهها کنند.واگذاری تئاتر شــهر به بخــش خصوصی جنایت فرهنگــی اســت و ادامه اتفاقــی که با تئاترهــای تجاری عظیم میافتــد. همانطور که با ایــن تئاترهای تجاری آثــار اصیل هنری به مــرور کمیاب میشــوند و به جای کیفیــت هنر، بزرگی ظاهری و ســلیقه مخاطبان معیار قرار میگیرد. همه اینها اقدامات ضدمردمی است. در کشــورهای جهان ســوم فقیر اگر دولت برای هنر اقدام نکنــد پولــداران کم فرهنگ و تفنن طلبــان پولدار همه را میبلعنــد اما اکنون دولت به جــای اینکه حمایتش را توســعه دهد و عرصــه فعالیتهای حمایتــیاش را بیشــتر کند دارد دانه دانــه بخشهای مختلف هنری را واگذار میکند. این در حالی است که در تمام دنیا دولت به تئاتر یارانه میدهد. در فرانسه هر شب 600 نمایش روی صحنــه اســت و دولت بــه گروههای بــزرگ یارانه میدهد. در امریکا و ایتالیا هم همینطور است اما اینجا ترجیح میدهیم به جــای هزینه کردن برای فرهنگ و روح انســان به شــرکتهای جعلی با دالر دولتی کمک کنیم تا اجناس چینی وارد کنند.

مدیریــت خصوصی تئاتر را تجــاری میکند و آنچه که اکنــون میبینیم گســتردهتر اتفاق میافتد. یعنــی اجرای آثار تفننی همراه با رقص و موسیقی و شوخیهای سخیف برای طبقات مرفه. تئاتر طبقه متوســط نابود شــده است. تئاتر اندیشمند که در حد اتفاق ملی بود و دستگاه اندیشه ورز بود و مردم دغدغهها و اندیشههایش­ــان را با آن مطرح میکردند از بین رفته اســت و خصوصی شــدن مجموعه تئاترشهر این روند را سرعت میبخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.