علی مطهری: سایت شهید بهشتی باید رفع فیلتر شود

Iran Newspaper - - News -

عضوکمیسیون­فرهنگیمجلس­تأکیدکردکه­فلسفهفیلتر­سایت«شهید بهشتی» از بین رفته است و قاعدتاً باید رفع فیلتر شود. «علی مطهری» در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به ادامه فیلترینگ سایت «حفظ و نشر آثار شهید بهشتی» گفت: موضوع فیلترینگ سایت «شهید بهشتی» تاکنون در مجلس شورای اسامی مطرح نشده، بنده هم اطاع نداشتم که این سایت همچنان فیلتر است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همانطور که میدانید به خاطر حوادث ســال 88 این ســایت بســته شــد، ولی به نظر میرســد دلیل قانعکنندها­ی برای ادامه فیلترینگ این ســایت وجود ندارد، اطــاع ندارم که آیا فرزندان شــهید بهشــتی پیگیری قضایــی کردهاند یا نه. نماینده تهران در مجلس دهم اظهار داشــت: آن زمان بســتن این ســایت جنبه سیاســی داشــته، اما اکنون فلســفه این کار از بین رفته اســت و قاعدتاً بایــد رفع فیلتر شــود. وی بیان داشــت: ایــن موضوع قابل پیگیری از ســوی مجلس است، میتوان در کمیسیون فرهنگی مطرح کرد و به صورت سؤال از وزیــر دادگســتری و ارتباطات، پیگیر رفع فیلتر آن شــد. مطهــری در ادامه درخصــوص لزوم پیگیری برای رفع فیلتر ســایت بهشــتی گفــت: در درجه اول باید فرزندان شهید بهشتی موضوع رفع فیلتر سایت «حفظ و نشر آثار شهید بهشتی» را پیگیری کنند، میتوانیم مذاکرهای با آنها داشته باشیم و اگر الزم باشد، پیگیری کنیم. سایت حفظ و نشر آثار شهید بهشتی از سال 90 به یکباره و بدون حتی یک نامه یا تذکر شفاهی و کتبی فیلتر شده و با گذشت 8 سال همچنان رفع فیلتر نشده است.

خبر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.