شناساییمأم­ورانمقصردر­حادثهقتلزن­دانفشافویه

Iran Newspaper - - News -

شنیدیم که،سخنگوی دستگاه قضایی درباره ماجرای قتل یک زندانی در زندان فشــافویه با بیان اینکه زندانی سیاسی نداریم، گفت: اینها کسانی هســتند کــه جرم اقــدام علیه امنیت انجام داده اند. مایه تأســف اســت برخی در داخل کشــور از افراد و وابســتگان به جریان نفاق که قویترین تشــکیات تروریستی کشــور و بلکه جهان هســتند و دستشان به خون هزاران شهید ترور آلوده است، به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر کنند. به گزارش ایسنا، غامحسن اسماعیلی در یک گفتوگوی تلویزیونی افزود: در ارتبــاط با این حادثه رئیس قوه قضائیه ســه تیم کارشناســی را مأمور بررسی حادثه کرد که هر سه تیم بررسیهای الزم را انجام و گزارشهای خود را به رئیس قوه قضائیه تقدیم کردند و با ارائه این گزارش ها، برخی از افــراد بــه عنوان کســانی که مرتکب قصور و تقصیر شــدند شناســایی شدند و دستور برخورد با آنها از ناحیه هیأتهای رسیدگی به تخلفات یا دادستانی تهران صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.