امیدواریبه­نهادینهشدن­احترامعموم­ی

Iran Newspaper - - News - اماناهلل قرایی مقدم جامعه شناس

حریــم خصوصی در چه وضعیتــی قرار دارد و چــه اثراتی بر رفتار اجتماعی شهروندان گذاشــته است. واقعیت این است که در فقــدان تعریف قانونی حریم خصوصی این حریم چه از ســوی سنتهای موجود و چه از سوی تبعات مدرنیته پدید آمده، دچار خدشــه اســت. آنچه عرف و ســنتهای حاکم بر جامعه در فکر آحاد مردم رســوب داده ســبب شــده است که فرد حتی در منزل که خصوصی ترین حریم تلقی میشــود از مظان قضاوت دیگران و ارزشها و هنجارهای شان در امان نباشد. وضعیتی که اگر نتیجه اش خودکنترلی نباشــد حتماً احساس ناامنی روانی است. شبکههای اجتماعــی موجــود در فضای مجازی نیــز بهعنوان دنبالههای ناگزیــر مدرنیته از تهدیدهــای جدی حریــم خصوصی افراد هســتند. عاوه بر ایــن، بهدلیل وجود نداشــتن یک قانون مشخص برخورد ســلیقهای برخی نهادها با موضوع حریم خصوصی امری مســبوق به سابقه اســت. در چنین شرایطی پرداختن به حریم خصوصی را در الیحهای که امید میرود با تصویب مجلس به قانون تبدیل شود باید امر مبارکی دانست. هرچند مهم تر از تصویب قانون، اجرای آن است. اما در صورتاجراچن­ینقانونیمی­توانداثرات­بینظیریدرس­یاست،فرهنگواقتص­اد جامعهبگذار­د.تعریفقانون­یحریمخصوصی­همچنینمیتو­اندبهمرورز­مان احترام به حریم افراد جامعه را به یک رسم نهادینه و فرهنگ غالب تبدیل کند. مســلماً در چنان جامعهای با تأمین امنیت و آرامش روانی افراد، فرصت برای افزایش بهره وری و رشــد اقتصادی بیشتر فراهم میشــود. اما این دستاوردها در شرایطیمحقق­میشودکهدرت­عریفحریمخص­وصیبهدوجمل­هدریکالیحه اکتفانشود.اینتعریفبا­یدچنانجامع­ومانعباشدک­هحریمخصوصی­راازگزند تفسیرهایسل­یقهایدورنگ­اهدارد.همچنینالزم­استمفهومحر­یمخصوصیو مختصات آن از سوی نهادهای متولی آموزش داده شود و در نهایت مسلم است که برخورد قاطع با متخلفان و ناقضان حریم تعریف شده در هر سطح که باشند تأثیرگذارت­رینراهکارن­هادینهشدنا­حترامبهحری­مخصوصیدرجا­معهایاست که افراد آن حتی به حریم خصوصی خود احترام نمیگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.