آغازی بر پایان نقض حریم خصوصی

Iran Newspaper - - News - اشرف بروجردی عضوشورایمر­کزی حزب اتحاد ملت

موضوع حریم خصوصــی در ایران همانقدر کــه دارای ابعاد سیاسی است، ابعاد فرهنگی و اجتماعی هم دارد. به عبارتی ما در فرهنگ و عرف عامه جامعه نیز دچار آسیبهای جدی و عمیقی از منظر احترام به حریم خصوصی افراد هســتیم و نباید دچار این اشــتباه شــویم که عدم رعایت این حریم تنها مســألهای محدود در چارچوب سیاسی اســت. اما فارغ از این باید گفت که اتفاقاً رفع و رجوع این وضعیت تنها یک راهکار دارد و آن چیزی جز راهکار سیاسی نیست. به این معنا که تا زمانی که حوزه قانون و اراده سیاسی به کمک این مسأله نیاید، نقض احتمالی حریم خصوصی و عدم احتــرام به آن به عنوان یک فرهنگ عمومــی در جامعه پابرجا خواهد ماند. به همین منوال عکس این اســتدالل هم صادق اســت و آن اینکه سست بودن این حریم ناشی از نبود قانون مشخص و مدرن برای تعیین حدود حریم خصوصی است.

برمبنایهمی­ناستداللبا­یدامیدوارب­ودکهحرکتدو­لتبرایتبیی­نحقوقی حریــم خصوصــی در چارچــوب الیحه شــفافیت گامی مؤثر و مثبــت در جهت تقویتفرهنگ­احترامبهای­نحوزهاست.متأسفانهعل­یرغمتأکیدا­تدینمبین اسام، در کشور ما نه هیچ سازوکار اخاقی در حوزه اجتماعی ناظر به تبلیغ حفظ حریم خصوصی وجود دارد، نه ساز و کار سیاسی برای آن تعریف شده و نه هیچ قانونی برخورد حقوقی در برابر نقض احتمالی آن را تعیین تکلیف میکند و در چنینوضعیتی­ازیکسوزیرپ­اگذاشتناین­حریمدیگردغ­دغهاجتماعی­نیست و از ســوی دیگــر این کار برای مرتکبان عقوبتی به همراه نــدارد که مانع تکرار آن شود. در چنین وضعیتی است که نقض حریم خصوصی میتواند حتی روشی موثر برای رسیدن به برخی مطلوبات شخصی در جامعه باشد.

عدم تعیین حدود این حریم تاکنون اثرات سوء زیادی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی،سیاسیو...برجاگذاشته­وقانونمندش­دندفاعازحر­یمخصوصیهم قطعاً در کوتاهمدت منجر به تحول بزرگی در این حوزه نخواهد شد. اما میتواند آغازی باشد بر پایان یک رفتار فراگیر آسیبزا در کشور.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.