یکجانبهگرا­یی، حیات اوپک را تهدید میکند

زنگنه در برابر عربستان

Iran Newspaper - - News -

گــروه اقتصــادی/ «مــا اینجــا نیســتیم تا تصمیمهایــ­ی را کــه در بیــرون گرفتــه میشــود، اجــرا کنیم.» یکصــد و هفتاد و ششمین نشست اوپک در واقعیت کلمه از این لحظه تاریخی شروع شد. لحظهای کــه بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت در بــدو ورودش بــه ویــن پایتخــت اتریش و مقر دبیرخانه این سازمان، مقابل دوربینها و دســتگاهها­ی ضبط صدای خبرنگاران جهان ایســتاد و به یکجانبهگرا­یی برخی از اعضــای اوپــک اعتراض کــرد. او دیگر کشــورهای عضــو ایــن ســازمان را هــم تشــویق بــه وحدت کــرد. منظــور زنگنه، رفتارعربست­ان بود که در هفته اخیر اعالم کرد، با روسیه بر سر تمدید توافق کاهش تولید به تصمیم رسیده است.

توافــق بزرگتریــن تولیدکننــ­ده ســازمان کشــورهای صادرکننــد­ه نفــت خــام با یک تولیدکننده بزرگ غیرعضو در این ســازمان توجه خیلی از رسانهها را به خود جلــب کرد، اما مورد اعتراض هیچ یــک از وزرای نفــت و انرژی اوپک قــرار نگرفــت امــا زنگنــه این ســکوت را شکست. البته موضوع ایران هم درباره توافــق کاهــش تولید اوپــک و غیراوپک از همــان ابتــدا مشــخص بــود. وزیــر نفــت یکبار دیگر این موضــع را در هتل کوبــورگ ویــن، به صراحت عنــوان کرد و گفــت: «حتی اگر این توافق ســه ســال هــم تمدید شــود، مشــکلی نیســت؛ اما هر وقت تحریمها برداشــته شود، تا هر میزانی که ایــران بتواند نفت بفروشــد، افزایش تولید خواهیم داشت.»

امــا آنچــه اجــالس کســلکننده روز گذشــته اوپــک را تحــرک بخشــید، صحبتهــای وزیــر نفــت ایــران بــود. موضع ایران بســیاری از کشــورها را پای میــز مذاکره بــا زنگنه کشــاند. خبرهایی شــنیده میشــود کــه حتــی الکســاندر نواک، وزیر انرژی روســیه بــه دیدار وزیر نفــت کشــورمان رفــت و یک پیــام را به زنگنــه رســاند؛ اینکه هیچ وقت روســیه نمیخواســت­ه اســت که بدون مشــورت با ایران تصمیمــی درباره توافق کاهش تولید اتخاذ کند.

زنگنه پیش از اجالس 67۱ ســازمان بــا نماینده چند کشــور دیگر هــم دیدار داشــت. در ایــن میــان، مانوئــل کــودو، رئیس دورهای اوپک و وزیر نفت ونزوئال و محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک نیز به دیــدار زنگنــه رفتند. ثامر غضبــان، وزیر نفت عراق، مصطفی صنع اهلل، رئیس شــرکت ملــی نفــت لیبــی، ژان مــارک تیســتر چیکایــا، وزیــر نفــت جمهــوری کنگــو، آمانوئالیب­ه کاچیکــوو، وزیر نفت نیجریــه و محمــد ارکاب، وزیــر انــرژی الجزایر از جمله کسانی بودند که با وزیر نفت کشورمان مذاکرات فشردهای قبل ار شروع اجالس 67۱ وزرا داشتند. ■ خطر تولید امریکا

میزان پایبنــدی اوپک و غیراوپک به توافــق کاهش تولید نفت کــه ۰۰8 هزار بشــکه ســهم اوپــک و ۰۰4 هــزار بشــکه ســهم غیراوپک بوده اســت، به گزارش کمیتــه نظارتــی بیــش از ۳6۱ درصــد ارزیابــی میشــود. اوپــک درحالــی در ماه مــه 9۱۰۲ حــدود 9۲ میلیون و 876 هزار بشــکه در روز نفت خام تولید کرده کــه این رقــم در ســال 7۱۰۲ حــدود ۲۳ میلیــون و 4۱ هــزار بشــکه در روز بــوده است. اکنون هم که این سازمان در مورد توافــق کاهش تولید بحــث میکند، این مســأله اهمیت دارد که امریکا بازار این سازمان را سهم خود نکند. امریکا اعالم کــرده تا ســال آینده ۲ میلیون بشــکه در روز بــه تولید خــود میافزایــد؛ یعنی به انــدازه کاهــش تولید اوپــک و غیراوپک افزایش تولید امریکا خواهد بود. ■ یکجانبهگرا­یی و حیات اوپک

وزیــر نفــت میگویــد کــه اوپــک بــرای حفــظ وحــدت خــود، بایــد بــا یکجانبهگرا­یــی مقابلــه کنــد؛ وگرنــه اوپک میمیرد. بــه این ترتیب که زنگنه به پرســش یک خبرنگار مبنــی بر اینکه اگــر ایــن رویــه ادامــه یابــد و عربســتان و روســیه بــه طــور یکجانبــه سیاســت اوپــک را تعییــن کننــد، آیا ایــران تهدید میکند کــه اوپــک را ترک خواهــد کرد؟ پاســخ میدهد: «نه. ایران اوپک را ترک نمیکند، اما باور دارم اوپک خواهد مرد. با این فرآیندها اوپک خواهد مرد.»

وی در بخش دیگری از صحبتهای خــود، درباره طرح همکاری کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک تصریح میکند: «اساسنامه همکاری در این زمینه، یکی از مــوارد برنامــه مذاکرات اســت که آن را رد میکنــم. فکر میکنــم اکنون زمان بحــث درباره این نوع مســائل نیســت، زیــرا زمانی کــه درون اوپک چالشهای بســیار داریــم، نمیتوانیــ­م بــه شــکلی معنــادار دربــاره همکاریهــا­ی جدیــد میان اوپک و غیراوپک بحث کنیم. بهتر است ابتدا همکاری میان اعضای اوپک را شــکل دهیم.» وزیر نفت در پاسخ به پرســش مجددی با این مضمون که آیا در آینــده اساســنامه همــکاری اوپــک و غیراوپک را امضا خواهید کرد نیز اظهار میکنــد: «فکــر نمیکنــم اکنــون زمــان بحث درباره این مسأله باشد، زیرا پیش از هــر چیز، اوپــک باید اتحــاد در داخل را ایجــاد کنــد و این بــرای اعضای اوپک قابــل قبول نیســت کــه برخــی اعضا با دیگر اعضای اوپک بجنگند.»

وی در توضیــح بیشــتر عنــوان میکنــد: «اوپــک بــه صحبت، مشــورت و تصمیمگیــر­ی جمعــی برای مســائل نیاز دارد؛ این روال اوپک نبوده اســت که یکــی دو نفر خــارج از اوپک توافق کنند و بر توافق خــود در اوپک مهر تأیید بزنند. این بزرگترین خطری است که اوپک با آن روبهروست.» وزیر نفت با بیان اینکه اوپــک ۴۱ عضو دارد و همه مســائل باید در جمع اوپکیها بررسی و تصمیمگیری شود، تأکید میکند: «اوپک باید بهعنوان اوپــک وجــود داشــته باشــد، امــا االن بهشدت تضعیف شده است.»

زنگنــه در پاســخ بــه این پرســش که چرا برای تمدید کاهش تولید، توافق در ژاپن انجام شد نه در وین، میگوید: این سؤال من هم هست. وی اظهار میکند: «معتقــدم اگــر اوپــک میخواهــد زنده بمانــد، بایــد تصمیماتــش را در داخل اوپــک بگیرد، نه اینکه دســتورعمل را از خارج اوپک دریافت کند.»

بــه گفتــه وزیــر نفــت، در حــال حاضــر فقــط یکجانبهگرا­یــی ترامــپ نیســت که دنیــا را تهدیــد میکند، بلکه برخــی یکجانبهگرا­ییهــای دیگــر هــم وجــود دارد. اوپــک جایــی بــرای تصمیمگیریه­ای جمعی اســت و فکر میکنــم اعضــای اوپــک هــم در مقابل رویهای غیر از این مقاومت میکنند. ■ چه کسی بیشــترین ســود را از تنش در منطقهمیبرد؟

زنگنــه به پرسشــی دربــاره اینکــه آیا ایــران مســئولیت حملههــا در دریــای عمان و تنگه هرمز را میپذیرد، اینگونه پاســخ میدهد: «باید ببینیم چه کســی بیشــترین ســود را از تنشهای بیشتر در منطقــه مــا میبــرد. مــا میخواهیم در وضعیتــی صلحآمیز زندگــی کنیم، اما امریــکا و برخــی از کشــورهای همســایه در خلیج فارس میخواهند به ما فشــار وارد کننــد. ایــن ناعادالنه اســت، زیرا ما هیچ مشــکلی با توافق جهانی که امضا کردهایــم، نداریــم. امریــکا توافــق را بــه خطــر انداخــت و مــا میخواهیــم همه قدرتهــای جهانی بــه توافقی که امضا کردیم، پایبند باشند.»

زنگنه در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکــه آیــا مالقاتی با وزیر انرژی روســیه خواهد داشت، میگوید: «مشکلی برای دیدار با هیچ کدام از وزرا ندارم. جلسات دیگری نیز امروز خواهم داشت.»

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بــر اینکه آیــا فکــر میکنید دیگــر وزرای اوپــک هــم نگرانیهــا­ی شــما را دارند، میگویــد: «نمیدانم، امــا اینطور فکر میکنم.»

زنگنه در پاســخ بــه پرسشــی درباره اینکــه آیا در حــال حاضر بــه اروپا نفت میفروشید، میگوید: «به شکل رسمی؛ هیچ.»

وی در پاســخ بــه این پرســش که آیا انتظار دارید صــادرات نفت به چین در ماههــای آینــده افزایش یابد نیــز یادآور میشــود: «نمیتوانــم چیــزی دربــاره تحریمها بگویم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.