تیغ بی اعتمادی بر گردن شبکه های اجتماعی

Iran Newspaper - - News - میترا جلیلی خبرنگار

امســال بــرای نهمین ســال متوالــی روز شــبکههای اجتماعی(۰3 ژوئــن) بهطور همزمان در سراســر جهان جشــن گرفته شــد و بــار دیگر بــه کاربران یادآوری شــد که تاکنون شبکههای اجتماعی مختلف همچون فیس بــوک، توئیتــر ...و چگونه نحوه ارتباط دوســتان، اعضــای خانواده ...و را تغییر داده است. امسال شبکههای اجتماعــی از جنبههــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه یکــی از ایــن مــوارد، میــزان اعتمــاد کاربــران بــه ایــن پلتفرم هاست و در نهایت مشخص شد بریتانیایی­ها نســبت به ســایر کشورهای دیگــر اعتمــاد کمتــری بــه شــبکههای اجتماعــی دارند و بیشــتر از کاربران بقیه کشورها خواستار قانونگذاری­های قویتر کمپانیهایف­ناوریهستند. ■ لشکر 2.7 میلیاردی کاربران شبکههای اجتماعی طبق گزارش وبسایت پژوهشی statista. ،com تعــداد کل کاربــران شــبکههای اجتماعــی جهــان در ســال 2۰19 میالدی، بــه 2.77 میلیارد نفــر میرســد و البته در حــال حاضــر فیسبــوک بــا 2.3 میلیارد کاربر بیشــترین تعــداد را در جهان جذب کرده است. پس از آن یوتیوب با9.1میلیارد کاربــر و واتس اپ با 6.1میلیــارد کاربر قرار دارد. فیسبوک مسنجر 3.1میلیارد کاربر جهانی دارد و وی چت با9۰.1میلیارد کاربر واینستاگرا­مبایکمیلیا­ردکاربردرر­دههای بعدی قرار گرفتهاند. اما با توجه به تعداد بــاالی کاربــران شــبکههای اجتماعــی در جهان، میــزان اعتماد به این پلتفرمها در جهان چقدر است و کاربران کدام کشورها شــبکههای اجتماعــی را قابــل اعتمادتــر میداننــد؟ پاســخ را میتــوان در نتیجــه تحقیــق و پــروژه YouGov-Cambridge Globalism دانست. در قالب این تحقیق، هرسال رفتار جهانی کاربران در چند کشور جهان مورد بررســی قرار میگیرد و امسال ایــن پــروژه در 23 کشــور کــه درمجمــوع حــدود 5 میلیــارد نفــر را زیر پوشــش قرار میدهند، انجام شــد. در پروژه سال 91۰2، حدود 52هزار و 325 کاربر آنالین در اروپا، امریکا، آفریقا و آسیا مورد نظرسنجی قرار گرفتنــد و از کاربران ســؤاالتی دربــاره نگاه آنهــا بــه موضوعاتــی از مهاجــرت گرفتــه تــا واکسیناســ­یون، شــبکههای اجتماعی، جهانیســاز­ی ...و پرســیده شــد. در قالــب این پروژه، از کاربران این 23 کشــور ســؤال شــد که تا چــه حد بــه منابــع اطالعاتی از جملــه روزنامههــ­ای ملــی، شــبکههای اجتماعی و وب سایتهای خبری آنالین اعتمــاد دارنــد. نتیجــه این گزارش نشــان داد که بریتانیایی­ها کمترین میزان اعتماد را بــه همگی ایــن رســانهها دارند چــرا که تنها 21درصد به اطالعات کســب شــده از شبکههایاجت­ماعیاعتماد­دارنددرحال­ی که 38درصد اعتماد کمی به پلتفرمهایی همچون فیسبوک و توئیتر دارند یا کامالً نســبت بــه آن بیاعتمــاد هســتند. ایــن گزارش نشــان داد که بریتانیایی­ها نسبت به سایر کشورهای دیگر اعتماد کمتری به پلتفرمهای شــبکههای اجتماعی دارند و بیشتر از کاربران سایر نقاط جهان خواستار قانونگــذا­ری قویتــر بــرای کمپانیهــا­ی فنــاوری و شــبکههای اجتماعی هســتند. در واقــع بیش از 4 نفــر از هر 5 بریتانیایی بــه پلتفرمهایـ­ـی همچــون فیسبــوک و توئیتــر اعتمــاد ندارند. ازســوی دیگر تنها دو منبــع اطالعاتــی مورد اعتمــاد بخش عمــده کاربــران بریتانیایـ­ـی قــرار دارد و آن هــم کانالهــای تلویزیــون ملــی ایــن کشــور (16درصــد) و ســازمانها­ی خبری محلی(45درصد)است. ■ اعتمــاد بــه شــبکههای اجتماعی در کشورهای فقیرتر بجــز بریتانیا میــزان اعتماد بــه محتوای منتشــر شــده در شــبکههای اجتماعــی در ســایر نقــاط جهــان چگونــه اســت؟ طبق ایــن تحقیق، کشــورهای پیشــرفته همچــون امریــکا، فرانســه و آلمــان هم تقریباً وضعیت مشابهی با بریتانیا دارند

هرچند میزان اعتماد آنها تا حدی بیشتر اســت. اما میــزان اعتماد بــه اطالعات و اخبار شبکههای اجتماعی در کشورهایی بــا درآمــد پایینتر همچون هندوســتان، برزیل و مکزیک کامالً معکوس اســت و در این کشورها کاربران اعتماد باالتری به شبکههایاجت­ماعیدارند. 32درصــد امریکاییهـ­ـای مــورد ســؤال قــرار گرفته در این نظرســنجی گفتند که بــه اطالعات کســب شــده از شــبکههای اجتماعی اعتماد دارند که این رقم برای کاربــران آلمانــی بــه ۰2 درصــد و بــرای کاناداییهـ­ـا بــه 82درصد میرســد. این درحالی اســت کــه در کشــورهای درحال توســعه، میــزان اعتمــاد بــه شــبکههای اجتماعــی باالتــر اســت بــه گونــهای کــه بخــش عمــده کاربــران هنــدی یعنــی 25درصــد آنهــا به اطالعات شــبکههای

اجتماعــی اعتماد دارنــد و این رقم برای کاربران عربستان سعودی و تایلندی هم همین رقم 25درصد است. ■ چرا بیاعتمادی؟ اما دلیل این بیاعتمادی به شــبکههای اجتماعــی در بریتانیا و ســایر کشــورهای ثروتمنــد چیســت؟ بســیاری ریشــه این بیاعتمــاد­ی را در اتهامات گســترده این کمپانیهاوغ­ولهایفناور­یوشبکههای اجتماعی در زیر پا گذاشــتن دموکراسی، نقض حریم خصوصی، نشت اطالعات و دادهها میدانند. یکی از نمونههای بارز که بخصــوص در بریتانیا اعتماد کاربران را تا حد زیادی از دســت داده، فیسبوک است. ماجرای رسوایی کمبریج آنالیتیکا و نشــت اطالعــات و دادههای میلیونها کاربــر فیسبــوک ضربه مهلکــی به این شــبکه اجتماعی بود که هنوز بســیاری از

کاربــران نمیتواننــ­د آن را فراموش کنند و اعتماد دوباره به آن داشــته باشند. این چالــش فیسبوک هنوز تمام نشــده بود که ماجرای تیراندازی و کشتار مسلمانان در کریســت چرچ نیوزیلند و پخش زنده و آنالیــن فیلــم این اقــدام تروریســتی از طریق فیــس بوک، شــوک دوبــارهای به کاربران این پلتفــرم وارد کرد و همچنان بســیاری نمیتوانند به آن اعتماد داشته باشــند. یوتیــوب نیــز تاکنون بــه دفعات متعــدد محتــوای نامناســب را بــرای کــودکان نمایــش داده اســت و دخالــت روســیه در انتخابــات امریــکا ...و همگــی موضوعاتی هستند که کاربران بریتانیایی از آن بهعنوان دلیل بیاعتمادی خود به شبکههایاجت­ماعیبیانمی­کنند. ■ قانونگذاری­های سختگیرانه تر امــا کمپانیهــا­ی فنــاوری بــرای از بین بــردن ایــن بیاعتمــاد­ی چــه بایــد بکنند؟ بیش از 76درصد بریتانیایی­ها معتقدنــد شــبکههای اجتماعــی بایــد قانونمندتر شــوند. در امریکا 47 درصد معتقدند باید بر شــبکههای اجتماعی نظــارت بیشــتری باشــد و در فرانســه 65درصد کاربران خواســتار قانونمندتر شــدن شــبکههای اجتماعــی هســتند. این رقم برای اســپانیا به 61 درصد و در ترکیــه بــه 65 درصد میرســد درحالی کــه ایــن رقــم بــرای آلمــان 64درصد، سوئد23درصد و ژاپن 72درصد عنوان شده است. بــا توجــه بــه حساســیت زیــاد کاربــران بریتانیایـ­ـی بایــد گفت عالوه بــر کاربران، دولت بریتانیــا نیز بهدنبال اعمال قانون بیشــتر برای شــبکههای اجتماعی است و درنظــر دارد بــا قانونگذاری­هایی ویژه، بریتانیــا را بــه امنترین مــکان آنالین در جهــان تبدیــل کنــد. در ایــن قانونهــای ســختگیران­ه در صورتــی کــه محتــوای نامناســب روی شــبکههای اجتماعــی انتشــار یابد، جریمههایی ســنگین برای ایــن پلتفرمهــا در نظر گرفته میشــود و در صورت تکــرار موضوع، خــود مدیران شبکههایاجت­ماعیهدفاین­جریمهها قرارمیگیرن­د. گفتنــی اســت کــه در ســالهای اخیــر آلمان ســختگیران­هترین قوانیــن را برای شبکههای اجتماعی و سایر کمپانیهای فنــاوری تصویــب کــرده تــا ازکاربــرا­ن به خوبــی حفاظــت شــود. آلمان عــالوه بر اینکــه بهعنــوان یکی از اعضــای اتحادیه اروپا قانون حفاظت از دادههای شخصی کاربران(RPDG) در آن اجرا میشــود در این کشــور به طــور مجــزا قوانینی خاص وجــود دارد. بهعنــوان مثــال در ژوئــن 2۰17 قانونی در این کشــور تصویب شــد که شبکههای اجتماعی موظفند حداکثر ظرف 42ســاعت از زمان اعالم، محتوای غیرقانونــ­ی موجــود روی پلتفــرم خود را حــذف کنند در غیر این صورت تا ســقف ۰5میلیون یورو جریمه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.