سرقت کابل های مسی رو به افزایش است

Iran Newspaper - - News -

ســرقت سیمهای مسی توسط افراد سودجو این روزها به امری معمول تبدیل شــده است که بهدلیل استفاده از مس بهعنوان فلزی گرانبها در ســاخت ســیمها صــورت میگیرد؛ ایــن امر نه تنها موجب هدررفت ثروت ملی میشود بلکه تعداد قابل توجهی از هموطنان خدمات مورد نظرشان را با اخالل یا قطعی بیش از یک هفته دریافت میکنند. بــه گزارش ایســنا، در همین رابطه وزیــر ارتباطات اعالم کــرد: از مخابرات ایران خواستهامضم­نمذاکرهبام­سئوالنانتظ­امیمحلی،تاپایانشهر­یورهمهنقاط را مجدداًبه شبکه وصل کنند. محمدجواد آذری جهرمی در گزارشی به مردم با اشاره به فراگیر شدن سرقت کابل مسی در توئیتر نوشته است: حدود ۰۰۶ نقطه در کشور با سرقت کابل مواجهند و به نوعیباپسرف­تدرارتباطا­تثابتمواجه­ند. وی با غیرقابل قبول دانستن این موضوع افزود: از مخابرات ایران خواستهام ضمن مذاکره با مســئوالن انتظامی محلی، تا پایان شــهریور همه نقاط را مجدداً به شبکه وصلکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.