اطالع یافتن از شلوغی اتوبوس با گوگل مپس

Iran Newspaper - - News -

آپدیــت جدید «گوگل مپس» میزان شــلوغی قطارهای شــهری و اتوبوس را پیش بینی می کند. این ویژگی با توجه به اطالعات جمع آوری شده از کاربران بــه روز می شــود. به گزارش مهر، اپلیکیشــن «گوگل مپس» اکنــون با آپدیت جدید خود می تواند میزان شلوغی اتوبوس یا مترو را پیش بینی کند. هنگامی که فرد مقصد خود را در این اپلیکیشــن جستجو می کند پیش بینی میزان شلوغی این وسایل نقلیه عمومی نیز در آن ظاهر می شود. این ویژگی بــا توجــه بــه اطالعات و رتبــه بندی کاربــران دیگر بــه روز می شــود. بنابراین حتی ممکن اســت هنگامی که کاربر در حال تردد با این وســایل نقلیه است، اپلیکیشــن درباره میزان شــلوغی اتوبوس یا قطارهای شــهری از او ســؤاالتی بپرســد. عــالوه بــر آن در جدیدتریــن آپدیــت هــای ایــن اپلیکیشــن کاربران می توانند به اطالعات میزان ترافیک و مدت زمان دیرکرد قطار یا اتوبوس نیز دسترسی یابند. عالوه بر آن مدت زمان دقیق سفر با توجه به شرایط ترافیکی در مسیر مشخص می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.