راه اندازی اولین اینترنت نظامی مشترک در اروپا

Iran Newspaper - - News -

آلمان و هلند برای نخستین بار شبکههای اینترنت نظامی خود را با یکدیگر ادغام میکنند. بهگــزارش ایران آنالیــن، اواخرهفته گذشــته مقامات آلمان و هلند در نشســت وزرای دفاع ناتو در بروکســل با یکدیگر مالقات کرده و نخســتین توافق مشــترک خود در راهاندازی یک اینترنت نظامی مشــترک را امضا کردند. بر اساس توافق مقامات دولتی دو کشــور، مقر اینترنت مشــترک »TEN« در شــهر کوبلنز آلمان تشکیل خواهد شد.همچنین مقرر شد به منظور توسعه استاندارده­ای مشترک، مرکز طراحی اولیه نیز در شــهر اوترخت هلند راهاندازی شــود. اینترنت مشترک قرار اســت ارتباط واحدهای عملیاتی آلمان را با پروژه ارتباطات تاکتیکی وزارت دفــاع و ارتــش هلنــد ادغــام کــرده و دسترســی نیروهــای دو طرف بــه تبلتها، کامپیوترهـ­ـا و رادیوهــای مشــترک را فراهم کند.هدف اصلی این پروژه اشــتراک تمــام اعضــای ناتو در اینترنت نظامی و توســعه اســتاندار­دهای مشــترک میان آنها اســت. با این روش استاندارده­ای مشترک در بهرهگیری از اینترنت نظامی میان تمامی اعضای ناتو فراهم شده و میتوان در آیندهای نه چندان دور شاهد یکپارچهساز­ی در دیگر شبکههای نظامی اعضا بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.