سایه تحریمها بر خدمترسانی به اتباع خارجی

وزیر کشور: رفتار ایران به عنوان بزرگترین حامی پناهندگان، بشردوستانه، افتخار آمیز و بدون تبعیض است

Iran Newspaper - - News - حمیده امینی فرد خبرنگار

دیروز روز جهانی «پناهنده» بود. تقریبا‪19 ً‬ ســال از روزی که مجمع عمومی سازمان ملل، این روز را بهنام پناهندگان گذاشــته است، میگذرد. تعداد پناهندگان جهان حــاال بــه بیــش از ۰۷ میلیون نفر رســیده اســت. ایــران، دهــه هاســت کــه میزبــان پناهندگان از سرتاسر جهان است. آمارها میگوید درحــال حاضر 3 میلیــون اتباع مجاز و غیر مجاز در کشــور ســاکنند که ۷9 درصد آنها در شهرها و 3 درصد نیز در ۰2 میهمانشهر زندگی میکنند. ۰3 درصد از مهاجران البته جزو اقشار آسیب پذیر به حسابمیآیند.بیشترپناهن­دگاندرایرا­ن از اتباع افغان هستند که بهدلیل مشکالت اقتصــادی و جنــگ سیاســی دســت بــه مهاجرت زدهاند. مسئوالن وزارت کشور از برنامههایی­خبرمیدهندک­هبرمبنایآن­با اتباع غیر مجاز برخورد شده و آنها دستگیر و از کشــور طرد میشوند. البته مجازها هم باید به تاریخ اعتبار گذرنامه هایشان دقت کننــد، چراکــه در صورت منقضی شــدن، حتمــاً غیر مجــاز اعــالم خواهند شــد. به گفته مســئوالن، برخی از افراد غیر مجاز، نیتشــان حضور در کشــور مقصد اســت و برخی بهصورت ترانزیت یا از سوی شبکه قاچاق انسان میخواهند از ایران رد شده و به کشور ثالث بروند. ■ تحریمهــا موانعــی در اجــرای اقدامات بشردوستانه

وزیــر کشــور با تأکیــد بر اینکــه جامعه بینالمللــ­ی بــه تعهــدات خــود در قبال کشورهایمها­جرپذیرعملک­ند، میگوید : تحریمهای ظالمانــه و جنگ اقتصادی امریکا علیه مردم ایران، موانع عدیدهای در اجــرای برنامههــا­ی بشردوســتا­نه جمهــوری اســالمی ایــران ایجــاد کــرده و موجــب اخــالل در خدمترســان­ی بــه پناهندگانم­یشود.

بــه گــزارش «ایــران»، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در مراســم روز جهانی پناهنــده می افزایــد: جمهــوری اســالمی ایــران طی چهــار دهه بــا امواج گســترده میلیونهــا پناهنــده و آواره از کشــورهای همســایه مواجــه بــوده و در ایــن مــدت نــه تنهــا از ورود تعــداد زیــاد پناهنــدگا­ن جلوگیری نکرد، بلکه بر اساس آموزههای واالی انســانی و اعتقــادات دینــی خــود و فراتــر از تعهــدات بینالمللــ­ی، ایــن جمعیــت عظیــم انســانی را پذیرفــت و با وجــود کمکهای محــدود بینالمللی و شــرایط ناشــی از جنــگ تحمیلــی و بازســازی کشــور و متعاقــب تحریمهــای ظالمانه بــا اتکا به منابع داخلی بهعنوان بزرگترین حامی و کمککننده پناهندگان در جهــان به ارائه خدمات مختلف بویژه در حوزههای آموزش، بهداشــت و درمان و معیشــت هماننــد ایرانیــان و بــدون هیچگونــه تبعیضــی بــه ایــن جمعیــت نیازمنــد پرداخــت. بهگفتــه وزیــر کشــور، بخــش کوچکــی از اقدامــات و خدمــات جمهــوری اســالمی ایــران در طول چهل ســال میزبانی از پناهندگان عبارت است از ثبتنام رایگان ۰۸۴ هزار نفر از فرزندان الزمالتعلی­مپناهندگان­واتباعافغا­نفاقد مدرکحسبفرم­انرهبرمعظم­انقالب در سال ۸9-۷9 در مدارس دولتی، صدور مدارک شناســایی برای کلیــه پناهندگان در قالــب طرحهای آمایش ســاالنه برای تعــداد قریــب به یــک میلیــون پناهنده، برگــزاری دورههای ســوادآموز­ی در طول ایــن مــدت بــرای بیــش از یــک میلیــون پناهنــده و ارتقای ســطح ســواد آنــان از ۶ درصــد در بدو ورود به بیــش از ۰۶ درصد در حــال حاضر، ارائه خدمات بهداشــتی رایــگان برای کلیه پناهنــدگا­ن از بدو ورود تاکنــون از قبیــل واکسیناســ­یون، مراقبت از زنــان باردار، کودکان، بهداشــت محیط و فــردی، تحــت پوشــش قــرار دادن کلیه پناهندگان از ســال ۵1۰2 میالدی در طرح بیمــه خدمــات درمانی همگانــی (بیمه سالمت)همانندایرا­نیانوصدورد­فترچه بیمــه رایگان بــرای اقشــار آســیبپذیر از جملــه بیمــاران خــاص و صعبالعالج بــه تعــداد ۰29 هزار نفر بــا حمایت دفتر نمایندگی کمیساریا در جمهوری اسالمی ایران، ارائه خدمات رایگان به پناهندگان ســاکن میهمان شهرها که 3 درصد از کل پناهندگانر­اتشکیلمیده­ند،توزیعمواد غذایی و شــارژ ماهانه کارتهای اعتباری آنان جهت تأمین ســایر مایحتاج غذایی خانــواده، برگــزاری کالسهــای آمــوزش فنی و حرفهای برای پناهندگان در راستای توانمندســ­ازی و ارتقــای معیشــت آنان، راهاندازی و توسعه کارگاههای کسب و کار بویژه برای زنان سرپرست خانوار و صدور پروانــه موقت کار برای واجدین شــرایط و استفاده از مزایای سازمان اجتماعی. ■ تعین تکلیف اتباع در ایران

مدیــر کل اتبــاع و مهاجریــن خارجی وزارت کشور از سفارت و دولت افغانستان و کمیســاریا­ی بینالملــل و ســازمانها­ی بینالمللــ­ی میخواهــد تــا در وهلــه اول نسبت به قانونمند شدن و تعیین تکلیف اتباعــی که درایران هســتند کمــک کنند و همچنینشرای­طیرامهیاکن­ندتااینافر­اد بتوانند به کشور مبدأ برگردند.

مهــدی محمــودی میگویــد: میــزان خدمات دهی و رسیدگی ما به پناهندگان بــا وجــود تحریمهــا تحتالشــعا­ع قــرار گرفتــه اســت. از طرفــی بهدلیــل اینکــه شــرایط اقتصــادی بــا توجه بــه تحریمها دچار مشــکل شــده و تورم نیز وجود دارد پناهندگانی که در کشور ما زندگی میکنند متأثر از تحریم ها هســتند. لذا ما در ابتدا میخواهیــم این موضوع برداشــته شــود چــرا کــه حقــوق بشــری و خیرخواهانـ­ـه اســت و دولــت ایــران میتواند با شــرایط و وضعیــت مناســبتری بــه پناهنــدگا­ن خدمــات ارائــه دهــد البتــه ســرانهای کــه دولت در نظر میگیــرد برای موضوعاتی چون ســالمت، آمــوزش و حرفــه آموزی افزایــش یافتــه اســت. محمــودی اضافه میکنــد: از ســالهای قبــل بــا امضــای تفاهمنامه مشــترک میان وزارت کشور و چند وزارتخانه دیگر طرح بیمه ســالمت همگانــی بــرای پناهنــدگا­ن ســاکن ایران بــه اجــرا درآمد امــروزه همــه پناهندگان ثبتنام شــده همانند ایرانیــان از مزایای بســته بیمــه ســالمت جامــع همچــون خدمــات درمانــی ســرپایی، بســتری و بســتری موقت برخوردار هســتند و طبق آخرین آمــار تعداد کل بیمه شــدگان 92 هزار نفر است که در پوشش صد درصدی بیمه قرار دارند. همچنیــن ارائه خدمات توانبخشــی بــه ۰۶۷ معلــول و توانخــواه پناهنده، واکسیناسیو­ن بهداشت محیط، مراقبتهــا­ی مــادر و کودک و بهداشــت فردی نیز از فعالیتهای بهداشتی است کــه بــه همــه پناهنــدگا­ن اعــم از قانونــی و غیرقانونــ­ی ســاکن در داخــل یــا خــارج میهمان شهرها ارائه شده است.

ویمیگوید:طبقفرمانره­برمعظم انقالب مبنی بر دسترســی همه فرزندان الزم التعلیــم اتبــاع خارجی بــه آموزش صرفنظــر از وضعیــت مــدرک اقامتــی در ســال تحصیلــی ‪2۰19- ۸1۰2‬ تعــداد 3۶3 هــزار و ۰29 دانشآمــوز پناهنــده بهصــورت رایــگان ثبتنــام کردهانــد، در ســال تحصیلی ۸1۰2 تا 2۰19 تعداد ۰31 هــزار دانشآمــوز بــدون مــدرک ثبتنام کردهاند به این آمار نیز میتوان این موارد را اضافــه کــرد کــه حــدود ۶1 هــزار و ۰۰۵ پناهنده در دانشــگاهه­ای ایران مشــغول به تحصیل هســتند. در آموزش ســواد به پناهندگان نیز در سال ۸1۰2 میالدی بالغ بر ۶2 هزار نفر در دورههای سواد آموزی و انتقال شرکت کردند. محمودی به سرانه هزینــه تحصیلــی دانشآمــوز­ان اشــاره و تأکیــد میکنــد: ســرانه هزینــه تحصیلی دانشآموزان در تمــام مقاطع ابتدایی تا متوســطه مبلــغ ۰3 میلیون ریال، ســرانه هزینــه تحصیلــی دانشــجویا­ن در مقطع کارشناســی و کارشناسی ارشد ۵۴ میلیون ریــال، ســرانه هزینــه ســواد آمــوزی مبلغ 12 میلیون ریال، ســرانه هزینه بهداشــت و درمــان ۰1 میلیــون ریــال، ســرانه هزینه آموزش مهارتهای فنی و حرفهای مبلغ 22 میلیون ریال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.