«گردشگران‌خارجی‌انفرادی»‌ساماندهی‌م‌یشوند

Iran Newspaper - - News -

معــاون گردشــگری کشــور از تهیه «طــرح ســاماندهی گردشــگران انفــرادی» در کمیســیون ارتقــای امنیــت گردشــگران خارجی خبــر داد. بــه گزارش ایســنا، ولی تیمــوری پیــرو اعتراض به افزایش ســفر گردشــگران ارزان، انفــرادی و بکپکرها (کولهگردهــ­ا) در ســالهای اخیــر گفــت: درنظر بگیریم که ســفر این گردشــگران به ایران در چند ســال گذشــته که با انتشــار فیلمها و تصاویری زیبــا، خالف آنچه رســانههای غربی علیه ایران منتشــر کردهانــد، همراه بوده اســت و فضا را به نفع کشــور مــا مثبت کرده اســت. با وجود این بــرای اینکه گردشــگران خارجی در یک فرایند برنامهریزی شــده به کشــور وارد شــوند و خدمات دریافت کنند، طرحی به منظور ساماندهی گردشگران انفرادی درحال پیگیری است که پس از تصویب در این کمیسیون، اجرا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.