# ایوانکا_ترامپ

Iran Newspaper - - News -

حضور دختر رئیس جمهوری امریکا در اجالس سران جی 20 یکی از مهمترین موضوعات روز است. بخصوص بعد از فیلمی که منتشر شد و نشان میداد ایوانکا ترامپ زمانی که امانوئل مکرون، ترزا می، جاســتین ترودو و کریســتین الگارد مشــغول صحبت هستند تالش میکند وارد بحث شــود اما آنها بــه او اهمیتی نمیدهند. بعد از انتشــار این فیلــم امریکاییهـ­ـا بــا هشــتگ unwantediv­anka با این مســأله شوخی میکنند و شــبکههای اجتماعی پر شده از عکسهای مشــهور و تاریخی جهان که تصویری از ایوانکا ترامــپ با فوتوشــاپ در آن قرار گرفته اســت. عکسهای بســیار جالب و بامــزهای که توجه مردم جهــان را به خود جلب کرده اســت. کاربــران ایرانــی هم ویدئــوی ایوانکا و این عکسها را بازنشــر میکنند و دربارهاش مینویســند. ایرانیهــا هــم از هشــتگ unwantediv­anka اســتفاده میکننــد و هــم هشــتگ ایوانــکا ترامــپ. امیــن قزوینــی: «ایوانکا ترامــپ اینجا ایوانکا ترامپ اونجــا ایوانکا ترامپ همــه جا کافیه دســتت رو دارز کنی تا ..... »، نشــاید ســابق: «االن ترامپ سر ایوانکا رو تو بغلش گرفته میگه نازی بابا این هشتگا و عکسا همش فیک نیوزه بابا. بعدم تلویزیون روشــن میکنه میذاره رو فاکس میگه اینــو ببین بابا تا برم برات پیتزا بخرم»، بلــو برد: «ایوانکا بدجوری رفته رو مخ همه. دختر بابا»،ًســایناز: «این ویدئویی که ایوانکا ترمپ خــودش رو عمــال میچپونه بیــن مکرون و میو تــرودو و الگارد عالیــه. قیافه الگارد قیافه من در 90 درصد مواقعی اســت که یکــی اظهار فضل میکنه»، رولــو: «پس از اینکه ایوانکا ترامپ سعی کرد در بحثهای بین رهبران جهان دخالت کند هشــتک unwantediv­anka# فراگیر شد. این هشــتک را دنبال کنید و اســتفاده ماهرانــه دموکراتها از شــبکههای اجتماعی را ببینید. مصداق وطنــی برای آن؛ واکنشها به عکس های عباس جدیدی است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.