انتصاب جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج

Iran Newspaper - - NEWS - امیر قرایی آشتیانی سردار سلیمانی

حضــرت آیــت اهلل خامنــهای در احــکام جداگانــها­ی امیــر ســرتیپ محمدرضــا آشــتیانی را بــه ِســمت جانشــین رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح و ســردار ســرتیپ غالمرضــا ســلیمانی را به ســمت رئیس سازمان بســیج مســتضعفین سپاه پاســداران انقــالب اســالمی منصوب کردنــد. به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، متــن احــکام فرمانــده معظــم کل قوا به این شــرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی بنــا بــه پیشــنهاد رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح و نظــر بــه تجــارب و شایستگی، شما را به ِسمت «جانشین رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح» منصوبمیکنم.

تــالش شایســته در ارتقــای توانمندیهـ­ـای دفاعــی و امنیتــی نیروهــای مســلح بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای نخبگــی و کارشناســی بــا لحاظ نظــر رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح، مورد انتظار اســت. از زحمات و تالشهای امیر سرلشــکر صالحی در این مسئولیت قدردانی میکنم. توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سیّدعلی خامنهای / ۱۱ تیر ۸۹۳۱

بسم اهلل الرحمن الرحیم ســردار ســرتیپ پاســدار غالمرضــا سلیمانی

بنــا بــه پیشــنهاد فرمانده ّ کلســپاه و نظــر بــه تجــارب ارزنــده در بســیج و شایســتگی، شــما را به ِســمت «رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی» منصوب میکنــم. اعتــالی بســیج و فرهنــگ مقاومــت و تقویــت زمینههــای بــروز خالقیــت و ابتــکار بســیجیان بویــژه نوجوانان و جوانان در گسترش، تعمیق و حفاظــت از ارزشهــای انقالبــی و ارتقای حضــور ســازمانیا­فتهتر آنان با تکیــه بــر تجــارب در عرصههــای مورد نیاز انقالب اسالمی، گسترش گروههای جهــادی و همافزایــی و تقویت بســیج اقشــار در تعامــل ســازنده و همافــزا با مجموعــه ســپاه و ســایر ســازمانها­ی کشــوری و لشــکری بــا لحــاظ تدابیــر فرمانــده کل ســپاه مورد انتظار اســت. از تالشهــای ارزنــده و مواضع انقالبی ســردار ســرتیپ پاســدار غالمحســین غیبپــرور در دوره تصــدی ایــن مســئولیت تشــکر و قدردانــی میکنم. توفیقــات شــما را از خداونــد متعــال مسئلتمیکنم.

ّ سیدعلی خامنهای / ۱۱ تیر ۸۹۳۱

سرلشکر ســید عطاءاهلل صالحی که روز گذشته با حکم رهبری بار مسئولیت جانشــینی ســتاد کل نیروهای مسلح را بــه همرزم خــود واگذار کرد، با داشــتن سوابقی همچون فرماندهی کل ارتش جمهــوری اســالمی ایــران 0۳ مــرداد ســال 6۹ از ســوی رهبری به این سمت برگزیده شده بود.

بــه گــزارش تســنیم، امیــر ســرتیپ محمدرضــا قرایــی آشــتیانی نیــز در کارنامــه خــود جانشــینی فرمانــده کل ارتــش را دارد کــه از ســال 4۸ تــا 7۸ و پیــش از امیر موســوی (فرمانده کنونی ارتش) با حکم فرمانده معظم کل قوا عهدهدار این ســمت بــود. این فرمانده ارتشی یک سال پس از پیروزی انقالب اســالمی وارد دانشــگاه افســری امــام علی (ع) شــد و در ســال ۱6 تحصیالت خــود را بــه پایان رســاند. او پــس از طی دوره مقدماتی در مرکز پیاده شــیراز به لشــکر ۳2 نیروهــای مخصوص منتقل شــد. قرایی آشتیانی در ســال ۳6 بنا بر تجاربی که از جبهههای جنگ و مقابله با ضد انقالب در کردســتان کسب کرده بود با دستور امیر صیادشیرازی فرمانده وقــت نیــروی زمینــی ارتــش، مأمــور آموزش دانشــجویا­ن افســری دانشگاه امــام علی (ع) شــد. وی پــس از دوران دفاع مقدس جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش و در دورهای معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح بود.

غالمحســین غیبپــرور نیز کــه روز گذشــته مســئولیت خــود را بــه ســردار غالمرضا سلیمانی واگذر کرد، از آذرماه ۵۹۳۱ با حکم رهبری ریاســت سازمان بســیج را برعهــده داشــت. او پیــش از ریاست بسیج، فرماندهی «قرارگاه امام حسین» را عهدهدار بود.

او ســال 5۹ در حالی ریاســت بسیج را برعهــده گرفت که برخی مواضعش بخصــوص دربــاره ماجــرای حملــه به علی مطهری در شــیراز و نیز واکنشش به ســخنان نقل شــده مرحوم هاشمی رفســنجانی دربــاره نیروهــای مســلح حاشیهساز شده بود.

جانشــین او اما یــک دانش آموخته دانشــکده فرماندهــی و ســتاد ســپاه اســت. ســردار سلیمانی از ســال 5۸۳۱ فرماندهــی ســپاه اســتان اصفهــان را برعهده داشــته و 2 ســال پیش از سوی فرمانــده معظــم کل قــوا بــه درجــه سرتیپ تمامی نایل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.