تغییر نام فرودگاه بندرعباس به فرودگاه شهدای پرواز ۵۵۶ هما

Iran Newspaper - - NEWS -

نــام فــرودگاه بندرعباس به فرودگاه شــهدای پــرواز ۵۵۶ هما تغییــر یافــت. تــورج دهقانــی زنگنــه، مدیرعامــل ایرانایر در مراسم گرامیداشت سی و یکمین سالگرد یاد و خاطره 0۹2 نفر از شــهدای حمله ناو امریکایی به ایرباس مســافربری هما گفت که این تغییر نام با موافقت وزیر راه و شهرســازی انجام شــده اســت. به گزارش «ایران»، تغییر نام فرودگاه بندرعباس نخستین بار از سوی پرویز پرستویی، بازیگر سینما مطرح شد و سپس با حمایت جمع دیگری از هنرمندان و مردم پیگیری شد. گفته میشود که اولین نام مصوب تعیین شده توسط خود وزارت «شهدای خلیج فارس» بود که به دلیل عام بودن و ایجاد توجه نکردن به فاجعه هواپیمای ساقط شده و نیز اینکه نام فرودگاه عسلویه «خلیج فارس» است تغییر داده نشد. قرار است مراسم مردمی ایــن تغییر نــام امــروز دوازدهم تیرمــاه در ســاعت ۱0/22 دقیقه (لحظــه انهدام هواپیمای ایرباس توسط ناو وینسنس) در بندرعباس برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.