آخوندها چرا نباید مردم را بخندانند؟

Iran Newspaper - - NEWS -

دســت آخر اینکه، حجتاالســا­لم محســن قرائتی، مفســر قرآن از آنچه تنهــا تالش برای روضهخوانی و درآوردن اشــک مردم از ســوی آخوندها توصیــف کرد، گله کــرد و خواســتار قصهگویی و خنداندن مردم از ســوی آنان شد. به گزارش ایسنا، مسئول ستاد اقامه نماز در نشست هماندیشی نویســندگا­ن و ناشــران حوزه نمــاز و مهدویت گفت: آخوندهــای ما باید بلد باشــند قصه بگویند؛ در حالی که فقط روضــه میخوانند. مگر ما گاز اشــکآوریم؟! چــرا نبایــد مــردم را بخندانیــم؟ وی اضافه کــرد: بعضی وقتها با کارهایی که میکنیم و کتابی که مینویســیم، ســر کار هســتیم. گاهی نماز جماعتها هم ســر کاری اســت. در واقع مناره بلند دلیلی بر صدای اذان داشــتن نیست. برای کتاب و قلم هم همینطور است. گاهی قلــم جایی مــیرود و چیــزی را مینویســد که اصــالً نباید بنویســد و نیاز جامعه نیســت. نویســندگا­نی که در این حوزه مشغول به کار هستند باید این را در نظر بگیرند که امروزه مردم بیحوصله شدهاند. حتی قرآن هم میگویــدًوقتی مردم حوصله ندارند کوتاه بیا. پس کتابها باید مختصر شود. مثال اگر قرار است برای فلسفه حجاب کتابی چاپ شود، به جای آن بروشور اما با تیراژ باالتر منتشر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.