آخرین مهلت پرداخت عوارض آزادراهی

Iran Newspaper - - NEWS -

کرد./ایسنا

خداداد مقبلی، معاون برنامهریزی ســازمان راهــداری و حملونقل جادهای گفت: مبلــغ عــوارض با توجه بــه زمانًپرداخت آن محاســبه خواهد شــد. پیشــنهاد ما به مالکان خودرو این است که نهایتا تا ۸۴ ساعت پس از تردد در آزادراه عوارض خود را بپردازند، چرا که تنها در این صورت است که جریمه یا افزایش مبلغ شامل حالشان نخواهد شد. بهگفته او، در صورتیکه پرداخت عوارض بیشتر از دو هفته تأخیر داشته باشد، عالوه بر مبلغی معادل عین عوارض به اضافه ۰2 درصد، ماهانه دو درصد از مبلغ عوارض بهصورت روزشمار نیز به مبلغ پرداختیشان افزوده خواهد شد./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.