اوپک آغوشش را برای غیراوپکیها بازتر کرد

Iran Newspaper - - NEWS -

گروه اقتصادی/ یکصد و هفتاد و ششمین اجاس سازمان کشــورهای صادرکننــد­ه نفــت خــام، برخــاف انتظارهــا بیــش از 7 ســاعت طول کشــید. دلیــل طوالنی شــدن آن، بررســی مختصات ســازوکاری جدید بــرای همکاریهای اوپــک و غیراوپک بود. ســازوکاری بــه نام «منشــور همکاری کشــورهای اوپــک و غیراوپک» که وزیر نفت آن را اینگونه توصیف میکند: «اوپک آغوشــش را برای غیراوپکی هایی که میخواهد عضو این سازمان نشوند اما با آن همکاری داشته باشند، بازتر کرد. اما این منشــور الزامآور نیســت و تأثیری در مکانیزمهای عملیاتی و تصمیمگیریه­ــای اوپــک نــدارد.» بیــژن زنگنــه کــه یکــی وزرای خواهــان اصاحات در این جلسه بود، میگوید: «اصاحات مورد نظر ایران در منشور همکاری اوپک و غیراوپک انجام شد، مسأله اصلی این است که تصمیمهای ایــن مجموعــه الزامآور نیســت و هیچ تعهدی برای کشــورها نــدارد، ضمن اینکه به کشورها اجازه داده شد در صورت لزوم، مجوزهای الزم را از دولتها و مراجــع باالترشــا­ن بگیرند. من فکر میکنم که بــا اصاحات صورت گرفته ایران نیز موافق این منشــور باشــد؛ چراکه در واقع این منشــور یک همکاری داوطلبانه بین اعضاست.» ■ تمدیدتوافق­کاهشتولیدن­فتتا9ماه در جلســات دو روز اخیر اوپک و غیراوپک 23 کشــور تولید کننده نفت خام بر ســر تمدیــد توافق کاهــش 1.2 میلیون بشــکهای تولید نفت این ســازمان برای یــک دوره 9 ماهــه و تا پایان ســال 2020 توافق کردند. به گفتــه وزیر نفت، ایران همچون گذشته از کاهش تولید نفت معاف شده است. زنگنه جلسه اوپک 176 را خــوب ارزیابی میکند و میگوید: «به چیزی که دنبال آن بودیم، رســیدیم.» زنگنه همچنین در پاســخ به این پرسش که آیا اوپک سیاسی شده است، ادامه میدهد: «چه بخواهیم و چه نخواهیم از آنجا که نفت تا حدودی سیاسی است، نمیتوانیم این موضوع را که نفت یک ماهیت سیاسی قوی دارد، رد کنیم، اما عــدهای از نفت به عنــوان ابزاری علیــه تولیدکننده­هایی مانند ایــران و ونزوئا استفادهمیک­نند.» ■ تأثیرتوافق­برقیمتنفت بر اســاس تازهترین گزارش نشســت کمیته وزارتی نظارت بــر توافق اوپک و غیراوپک موســوم بــه ،JMMC مجموع تعهد اعضای اوپــک تا پایان ماه مه ۴۴1 درصد و برای غیراوپک ۴02 درصد بوده اســت، همچنین مجموع پایبنــدی بــه توافــق اوپک و غیراوپــک تا پایان مــاه مــه، 3۶1 درصد عنوان شــده اســت. تمدید 9 ماهه این توافق قیمت نفت را تقویت و از سقوط آن جلوگیــری کــرد به طــوری که قیمت نفــت در روز سرنوشتســا­ز اوپک ۵.2 درصــد بــاال رفت تا امیدها برای رســیدن به توافق برای حفظ ســقف تولید فعلی بیشــتر شود. روز گذشــته در زمان تنظیم این گزارش، هر بشکه نفت خام برنت 64 دالر و19 سنت و هر بشکه نفت خام سبک امریکا نیز 58 دالر و 95 سنت معامله میشد. ■ دبیرکلکیست؟ اعضای اوپک در یکصد وهفتاد و ششمین نشست عادی این سازمان با تداوم دبیرکلی محمد سانوسی بارکیندو برای یک دوره سه ساله دیگر موافقت کردند. اما در مورد منشــور همکاریهای اوپک و غیراوپک که نقش روسیه را به عنوان یــک غیرعضــو در ایــن ســازمان پررنگ تر خواهــد کرد، تصمیم گرفته شــد که رئیس و نایب رئیس این نهاد بهطور متناوب از میان اعضای اوپک و کشورهای غیرعضو انتخاب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.