قیمت نیمی از مواد خوراکی کاهش یافت

تازهترین گزارش مرکز آمار ایران در خرداد ماه نشان میدهد

Iran Newspaper - - NEWS - برنج خارجی درجه یک گوشت گاو یا گوساله شیرپاستوری­زه پنیر ایرانی پاستوریزه کره پاستوریزه موز پرتقال داخلی گوجه فرنگی پیاز عدس شکر چای خارجی بسته ای 1 کیلو 1 کیلو 1 لیتر 500 گرم 100 گرم 1 کیلو 1 کیلو 1 کیلو 1 کیلو 1 کیلو 1 کیلو 500 گرم 89419 931732 47853 899

■ مــردم اطالعــات حسابشان را افشا نکنند بانک مرکزی اعــام کرد: برخی از هموطنان اخیــراً پیامکی دریافت کردهانــد بــا ایــن مضمــون کــه «مهلت ســرویس پیامــک بانکی حســاب شــما به اتمــام رســیده و هماکنون بدون حضور در شــعب بانــک، ســرویس اطاعرســان­ی پیامکی حساب خود را با مراجعه بــه درگاه پرداخت بانــک مرکزی بــا پرداخــت ۵ هــزار تومــان بــه مــدت دوســال تمدید کنیــد»، که کاهبــردار­ان بــا ایــن ترفند قصد دارنــد اطاعــات حســاب بانکــی افــراد را بــه منظــور ســودجویی و فیشینگ به دســت آورند. ضمن هشــدار بــه هموطنــان بــه آگاهی میرساند بانک مرکزی هیچگونه درگاه پرداخــت بانکــی نــدارد و این اقدام، کاهبرداری محســوب میشود؛ بنابراین از ارائه اطاعات حســاب خود بــه افراد ناشــناس و از طریــق هر کانــال ارتباطی، اکیداً

محمدرضــا کامــی، مدیــرکل دفتر برنامهریزی، تأمین، توزیع و تنظیــم بــازار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تأکید کــرد که هرگونــه افزایــش قیمــت نــان از ســوی نانواییهــ­ا غیرقانونــ­ی بــوده و همچنیــن نانواییهــ­ای به اصطــاح آزادپز نیــز بهدلیل دریافــت آرد یارانهای، مشــمول قیمتگذاری هستند و نمیتوانند نان تولیدی را به هر نرخ دلخواه عرضه کنند. وی افــزود: در حــال حاضــر 80 درصد نانواییهای کشــور آرد را بر پایــه گنــدم ۵۶۶ تومانــی دریافت میکننــد و 20 درصد نانواییها که با نــام آزادپز فعالیت میکنند نیز آرد را بــر پایــه گنــدم 900 تومانــی تحویلمیگیر­ند./ایسنا گــروه اقتصــادی / قیمــت نیمــی از اقــام خوراکی در خرداد ماه امسال کاهش یافته اســت. براســاس گزارش مرکز آمــار ایران از متوســط قیمت مواد خوراکی در خرداد امســال، از 24 قلــم مــواد خوراکــی اصلی، قیمت 11 قلم نسبت به ماه قبل با کاهش مواجه شده است، نرخ یک قلم کاال ثابت مانده و 12 قلم کاال افزایش داشته است. با وجــودی که در این ماه همچنان قیمتها نســبت به ماه مشابه ســال قبل، افزایشی بوده و تنها نرخ یــک قلم کاال (تخم مرغ) با افت همراه بوده است، اما روند قیمتها نسبت به ماههای قبل حکایت از یک روند نزولی دارد. درحالی که در اردیبهشت ماه امسال از 24 قلم کاالی خوراکی اصلی تنها قیمت7 قلم کاهشی بود، در خرداد تعداد اقام کاهشی به 11 مورد رسیده است. ■ 11کاالییکه­افتقیمتداش­تهاست در خرداد ماه امســال نســبت به ماه قبل بیشترینکاه­شقیمتبهپیا­زتعلقدارد که با 38.9 درصد افت همراه شده است. در اردیبهشــت ماه امسال نیز قیمت پیاز 33.4 درصــد کاهــش یافته بــود. قیمت پیــاز در ایــن مــاه از 7 هــزار و 380 تومــان بــه 4 هــزار و 508 تومــان رســیده اســت. خیار کاالی دیگری اســت که بــا افت 19.6 درصدی قیمت در لیست کاهشیها قرار گرفته اســت. در اردیبهشــت نیــز این کاال 18.1 درصــد کاهــش یافته بــود. درحالی که هر کیلو خیــار در اردیبهشــت 5 هزار و 568 تومــان بــوده در خــرداد بــه 4 هزار و 478 تومان رســیده اســت. تخــم مرغ در خــرداد تنهــا کاالیی اســت کــه قیمت آن هم نســبت به ماه قبل و هم در مقایســه با ماه مشــابه سال قبل افت داشته است. تخممرغ با کاهش 12.6 درصدی نسبت به اردیبهشت با افت 9.5 درصدی همراه بــوده اســت. برایــن اســاس نرخ هــر کیلو تخممرغ از 8 هزار و 935 تومان به 7 هزار و 804 تومان رسیده است. در اردیبهشت هــم ایــن کاال 2.5 درصــد افــت قیمــت

اجتنابفرما­یید./بانکمرکزی افزایش قیمت نــان غیرقانونی است

داشــت. شــکر کاالی دیگــری اســت که با افــت 4.1 درصدی از 7 هزار و 748 تومان به 7 هزار و 431 تومان رســیده است. این درحالی اســت که شکر در اردیبهشت 25 درصد رشــد قیمت داشت. گوجه فرنگی نیــز بــا تغییــر قیمــت 3.1 درصــدی از 5 هزار و 579 تومان به 5 هزار و 407 تومان رســیده اســت. ایــن کاال در اردیبهشــت با افزایــش 2.9 درصــدی نــرخ مواجــه بود. همچنیــن درحالــی کــه قیمــت ســیب درختــی در اردیبهشــت 1.9 درصــد بــاال رفته بود، در خرداد 2 درصد کاهش یافته اســت. مرغ ماشــینی کاالی دیگری است که افت 1.7 درصدی را تجربه کرده و از 11 هزار و 889 تومان به 11 هزار و 684 تومان رسیده است. در اردیبهشت نیز مرغ 17.8 درصــد ارزانتر شــده بــود. موز بــا کاهش 1.6 درصــدی در جدول کاالهای کاهشــی قرار داشــته اســت به طوری که نــرخ آن از 14 هــزار و 135 تومــان بــه 13 هــزار و 914 تومان رســیده اســت. این کاال اردیبهشت 7.1 درصد رشد قیمتی داشته است. پنیر هــم بــا 4 دهــم درصد کاهــش نــرخ از 8 هزار و 990 تومــان به 8 هزار و 954 تومان رسیده اســت. در اردیبهشت پنیر 8 دهم درصد رشــد قیمت داشت. گوشت گاو یا گوساله که در اردیبهشــت 93 هزار و 173 تومان قیمت داشته در خرداد به 92 هزار و 998 تومان رسیده که نشان دهنده افت 2 دهم درصدی آن است. در اردیبهشت هــم گوشــت گوســاله یــک درصــد افت کــرده بــود. برنــج خارجــی درجــه یــک آخریــن کاالیی اســت کــه در خــرداد با 2 دهم درصد کاهش داشته است. قیمت ایــن محصــول از 8 هــزار و 941 تومان به 8 هــزار و 919 تومان رســیده اســت. این درحالی اســت که نــرخ برنج خارجی در اردیبهشــت 8 دهم درصد رشــد داشته است. گوشت گوسفند نیز دراین ماه تنها کاالیی اســت که با 99 هــزار و 219 تومان، تغییرقیمتن­داشتهاست. ■ بیشترینافز­ایشقیمت بر اساس نتایج به دست آمده در خرداد ماه ،1398 بیشــترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به ســیب زمینی با 13.2 درصد افزایش، پرتقال محصــول داخل بــا 10.3 درصد افزایــش و برنج ایرانی درجه یک با 10.2 درصــد افزایــش بوده اســت. بیشــترین افزایشقیمت­نسبتبهماهم­شابهسال قبــل (خــرداد 7931)مربــوط به ســیب زمینــی بــا 296.8 درصــد افزایــش، رب گوجه فرنگی بــا 245.6 درصد افزایش، پیــاز بــا 156.4 درصــد افزایــش، گوجــه فرنگی با 143.9 درصد افزایش و شکر با 119.4 درصد افزایش بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.