مادهقانونی­کهمجلستصوی­بنکرد

Iran Newspaper - - NEWS - امید عزتپور محیطبان قزوین

پــس از کــش وقوسهــای فــراوان و حمایــت رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت، از بدو ورود ســرهنگ «محبتخانــی» و پیگیریهــا­ی ایشــان و برگــزاری جلسههای متعدد با کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ۴ بند از این الیحه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. با این تصویب بسیاری از مشکالت پیشرو مرتفع شد. سوم تیرماه8931 کلیات الیحه که شامل ۴ ماده مهم بود مورد تصویب مجلس شورای اسالمی قرار گرفت. دولت مکلف شد مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی را در قبال شهادت، فوت، بیماری صعبالعالج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بیمه کند. در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی الیحه حمایت قضایی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی (محیطبانان و جنگلبانان)، نمایندگان مجلس دستگاههای اجرایی ذیربط را مکلف کردند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود را اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راســتای انجام وظایف و مأموریتهای خود در قبال شــهادت، فــوت، بیماری صعبالعالج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اســاس این قانون و آییننامه اجرایی آن بیمه کند. طبــق تبصــره یک ایــن ماده مقــرر شــد، در مواردی کــه دســتگاهها­ی اجرایی براساس قوانین و حســب مورد برای انجام مأموریتهای سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده میکنند مانند مأموران اجرایی محیط زیســت و منابــع طبیعی دســتگاه مربوطه موظف اســت نســبت به پوشــش بیمهای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام کند. در تبصــره دو، ســازمان محیــط زیســت و منابع طبیعی موظف بــه پرداخت هزینههــای درمانی، جبران صدمات و خســارات وارده بــه همیاران طبیعت و محافظــان افتخــاری و داوطلبــان مردمــی در اقدامات مرتبط با پیشــگیری و اطفــای حریق جنگلها و مراتع کشــور شــد. همچنین در ماده 3 مقرر شــد، آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد 13 و ۴1 قانون به کارگیری سالح توسط نیروهای مسلح به مشموالن این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمهای آنها، ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون توســط وزارت دادگستری و حســب مورد با هماهنگی دستگاههای ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. در ماده ۴ نیز سازمان برنامه و بودجه موظف شد، همهساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد دستگاههای اجرایی دارای یگان حفاظت در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید. با توجه به اینکه شغل محیطبانی از مشاغل سخت به حساب میآید و آنها در سراسر ایران و در مناطق چهارگانه محیط زیست ایران و در صعبالعبورت­رین مناطق و با ســختترین شرایط مشغول به خدمت هستند، انتظار داشتند با تصویب الیحه پس از ســالها از لحاظ معیشــتی همراســتا و همردیف ســایر کارمنــدان دولــت قــرار گیرنــد و از حمایتهــای همهجانبــه مجلس شــورای اســالمی برخــوردار شــوند که پــس از حذف مــاده پنج کــه یکــی از مهمترین بخشهــای الیحه حمایتی از محیطبانان و جنگلبانان بود و در آن به دو برابر شدن ضریب شغل و شاغل اشاره شده بود در کلیات الیحه قرار نگرفت. همه محیطبانان منتظرند به همت دوستان در سازمان و تأیید نمایندگان مجلس مــاده 5 ایــن الیحه در جزئیات توســط نمایندگان رســیدگی شــود تــا حداقل مشکالت معیشتی این قشر مرتفع شود. آنها تاکنون در راه حفاظت و حراست از طبیعت و حیات وحش ایران ۴۲1 شــهید را تقدیم محیط زیســت کردهاند وچندین نفر جانباز و مصدوم و از کار افتاده شدهاند. محیطبانان نوک پیکان حفاظتازمحی­طزیستهستند­واگرحالشان­خوبباشدقطع­اًحالطبیعت ما نیز خوب خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.