AS (اسپانیا)

Iran Newspaper - - NEWS - حامد جیرودی خبرنگار

رقابتهایان­تخابیتیممل­یکشتیآزادک­هجمعهگذشته در ســالن 12 هــزار نفــری مجموعه ورزشــی آزادی تهران برگزار شــد، با اتفاقهای جالبی همراه بود. یکی از نکات جالب این مســابقات استقبال بسیار زیاد تماشاگران بود تــا حدی که ترافیک شــدیدی در ورودی ورزشــگاه آزادی به وجود آمد، اما مهمترین قسمت ماجرا، خداحافظی کمیــل قاســمی دارنــده دو مــدال نقــره و برنــز المپیــک بــود که روی شــانههای رقیب خود پرویز هــادی از دنیای قهرمانی وداع کرد. موضوعی که بازتاب زیادی داشــت و همه عالقهمندان از رفتار و منش پهلوانانه هادی تمجید کردند. این کشــتیگیر وزن 125 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد که اهل شهرستان باسمنج استان آذربایجان شرقی اســت، در گفتوگویــی که بــا خبرنــگار «ایران» داشــت، درخصوصاینر­قابتهاگفت:«انتخابیتیم­ملیداخل کشــور ما همیشه حساس اســت و در سطح باالیی برگزار میشــود. چون همه مدعیــان میخواهند نتیجه بگیرند و اول شــوند تا دوبنده تیم ملی را به دســت آورند. سطح مســابقات این دوره هم خوب بود و در وزن ما هم ۳ نفر حضور داشــتند. مــن هم با وجود درد کمری که داشــتم، توانســتم به موفقیت برســم. به نظرم تازه اول راه اســت و بایــد تالش کنیم تا به امید خدا در مســابقات جهانی و بعد از آن در المپیک به موفقیت برسیم.» هادی درباره استقبال تماشــاگرا­ن چنین واکنشی داشت: «من از همه تماشاگرانع­زیزتشکرمیک­نمکهحضورشا­ننقطهعطف این مســابقات بود و با شــور و شــوق فراوان کشــتیگیرا­ن را تشــویق کردند. مردم ما باز هم نشــان دادند که عاشق کشتی هستند. همیشه میگویند که فوتبال طرفدار دارد. در حالی که ما در هر شــهری که کشــتی گرفتیم، سالن پر بوده. گفتند شهرستان شاید بیایند ولی در تهران تماشاگر نمیآید. وقتی هم که در سالن هفتم تیر تهران مسابقات برگزار میشد، میگفتند مرکز شهر است و ظرفیت سالن هــم کم اســت، به همین خاطر پر میشــود ولــی این بار ســالن 12 هــزار نفری آزادی پر شــد. من دســت مــردم را میبوسم. ان شاءاهلل که تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بهتریننتای­جراکسبکنند­تامردمخوشح­الشوند.»این دارنده 2 مدال طالی بازیهای آســیایی 2014 اینچئون و 2018 جاکارتــا درخصــوص ایــن که ID کارت مســابقات انتخابــی برای تعــدادی از خبرنگاران خانم صادر نشــد، چنینواکنشی­داشت:«منبهرشتهها­یدیگرکارین­دارم ولیبهنظرمن­جوکشتیطوری­نیستکهخانم­هانتوانند بیایند. کشتی یک ورزش پهلوانی است که ورزشکاران در آن منــش افتادگــی و خاکــی بــودن دارند. مــرام و اخالق در کشــتی حــرف اول را میزنــد. شــما بحــث خبرنگاران را کردیــد که میخواهند مســابقات را پوشــش دهند ولی به نظــر من چه اشــکالی دارد که تماشــاگرا­ن خانمی که عالقهمند به کشــتی هســتند هم بیایند. وقتــی تلویزیون هم مســابقات کشــتی را پخش میکند، یعنی مشــکلی برای حضور خانمها در سالن کشتی وجود ندارد.» هادی دربارهخداح­افظیکمیلقا­سمیکهرویدو­شاوصورت گرفت و همه از او تقدیر کردند، چنین نظر داد: «من کاری نکــردم و وظیفــهام را انجام دادم. این کارها در رشــته ای بحــث آینــده پل پوگبــا و اینکــه وی ســرانجام ســر از کجــا درمــیآورد، گــزارش نخســت AS است و عکس چهره و دستهای این هافبک فرانســوی کل روی جلد این نشــریه را تســخیر کرده است. »AS« نتیجهگیری کرده که با وجود تأکیدهایمن­چستریونایت­دبرحفظپوگب­ا،ویبه احتمال قوی به رئــال مادرید کوچ خواهد کرد زیرا یوونتوس، تیم سابق وی آنقدر اشتیاق به صیدمجدداور­ابروزنمیده­د. کــه من در آن فعالیــت میکنم، از قهرمانی و پیروزی در مسابقه مهمتر است. من و کمیل حریف مســتقیم هم بودیم ولی ســالیان سال با هم زندگی میکردیم، بیشــتر از خانــواده کنار هم بودیم و بســیار هم دوســتش دارم. شــاید در زمان رقابــت کار جدی شــود و هر کســی دوســت داشــته باشد خودش ملیپوش شود ولی خداحافظی یک قهرمان از دنیای قهرمانی هم غمانگیز است ولی برای کمیل عزیز در تمام مراحل زندگیاش آرزوی موفقیــت دارم.» دارنــده مــدال برنــز مســابقات جهانی 2018 بوداپســت درباره حمایت بیشتر از کشــتی گفت: «کشــتی ورزش اول ماست ولی در مسأله حمایت آخر است و فقط در حرف به آن ورزش اول میگوینــد. االن یک ســال تا المپیک مانده و امیدوارم مسئوالن و دولت حمایت کنند تــا به موفقیت برســیم. امیدوارم کشــتی ما برای مســائل مالی دســت دراز نکند و هر کســی هم به کشتی میآید، برای رشد این رشته کار کند.»

■ توپهایفوتس­البهشروعلی­گمیرسد بــا ترخیص توپهــای لیگ برتــر فوتســال از گمرک، ســازمان لیگ فوتســال در تالش اســت آنها را به هفته اول لیگ برتر برساند. هفته اول لیگ برتر فوتسال از پنجشنبه۳1 تیرماه استارت میخورد این در حالی است که هنوز تیمهاباتوپ­هایقدیمیتم­رینمیکنندو­توپهایجدید­بهدستآنهان­رسیدهاست. در جلسه دوشنبه سازمان لیگ فوتسال در مورد وضعیت توپها بحث شد و اینطور که خبر رسیده توپها از گمرک ترخیص شده و وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شده است. ■ مترجمکیروش­سرپرستتیمم­لیاسکواششد در نشســت دیروز مســعود ســلیمانی رئیس فدراســیون اســکواش با مســعود قره ضیاالدینی، سرمربی تیم ملی، آرین قاسمی بهعنوان مدیر تیمهای ملی آقایان انتخاب شــد. قاســمی پیش از این بهعنوان مترجم هشــت سال در کنار کارلوس کیروش، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال فعالیت کرده بود. ■ احتمالرویا­روییبرانکو­ومنصوریاند­رآسیا قرعهکشــی مرحلــه یکچهــارم نهایــی لیگ فوتبــال قهرمانــان آســیا انجام و براســاس آن، مشــخص شــد که ذوب آهن تنها نماینــده باقی مانــده ایران در صــورت عبور از االتحاد عربســتان، در یکهشــتم نهایی مقابــل یک تیم دیگر ســعودی قــرار خواهــد گرفت کــه از میــان الهــالل و االهلی (تیم جدیــد برانکو ایوانکوویچ) مشــخص خواهد شــد و این به معنای دوئل تازهای بین این مربی کروات و منصوریان، سرمربی ذوبیها خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.