دورخیز مهدویان برای تغییر مسیر

Iran Newspaper - - NEWS -

محمدحســین مهدویــان بعــد از ســاخت چند مســتند و فیلم پر ســر وصــدا در جمــع کارگردانها­یی قرار گرفتــه که هر خبــری درباره خــودش و فیلمهایش مورد توجه ویژهای قرار میگیرد. خبر جدید این اســت که قرار اســت «داســتان درخت گــردو» تجربه ســینمایی بعدی کارگردان جوانی باشد که تا همین چند وقت پیش مستند جنجالیاش درباره فاجعه تروریستی هفتم تیر با عنوان «ترور سرچشمه» روی پرده بود. اما این تنها خبری نیست که این یکی دو روز درباره مهدویان منتشر شده است. خبر صــدور مجوز ســاخت «داســتان درخت گردو» دوشــنبه عصر منتشــر شــد و دیــروز روابــط عمومی ســازمان امور ســینمایی و ســمعی بصری اعالم کرد «ماجرای نیمروز 2، رد خــون» ســاخته همیــن کارگردان و بــا تهیهکنندگی «محمود رضوی» درباره عملیات مرصاد، پروانه نمایش گرفته اســت. خبر صدور این پروانه در حالی منتشر شد که چند ساعت قبــل از آن یعنــی دوشــنبه شــب «مهدویــان» بــا انتشــار عکســی از پشــت صحنه «ماجرای نیمــروز 2، رد خــون» در صفحهِشــخصیاش در اینستاگرام نوشت: «خیلی از شما دوستان نازنینم دایرکت میدین یا کامنت میگذارید که چرا «ماجرای نیمــروز، رد خون» اکران نمیشــه؟ خــب رفقــا آخه هــر فیلمــی بخواد اکــران بشــه اول بایــد پروانــه نمایــش بگیره دیگــه. حاال نمیدونــم شــما صبرتون کم شــده یا ما صبرمــون زیاد! بگذریم. با این حال هنوز برای ساختن فیلم صبرم زیاد نشــده. خیلیها بهم گفتن امســال دیگه فیلم نساز و یه استراحتی به خودت بده. خواستم ولی بازم نشد. مسأله اینــه که آخه اگه فیلم نســازم چیکار بکنم؟ حاال تا وقتی که یه پاسخی برای این پرسش پیدا بشه و فیلم قبلی هم پروانــه نمایش بگیره (البته بدون تغییــر)، ما میریم یه فیل ِم نو میسازیم و برمیگردیم. ایرادی نداره؟»

البته مهدویان دیروز عصر در اینستاگرام­ش خبر اکران فیلمش را تقریبا تکذیب کرد. او نوشت:«اول اینکه فقط جهت توضیح عرض کنم که پروانه نمایش نام یک مجوز رسمی است که به تهیهکننده میدن تا بتونه فیلماش رو اکران کنه و باز تا جایی که من میدونم با خبر صدور پروانه نمیشــه فیلم رو اکران کرد. خودشو باید بدن». او به خبر ساختهشدن«داستاندرخت­گردو» هــم در اینســتاگر­امش اشــاره کــرد؛ فیلمی که قرار است به تهیهکنندگی «ســیدمصطفی احمــدی»، تهیهکننــد­ه کارهــای اخیــر مهــران مدیری یعنی «دورهمی» و «هیوال» ساخته شود و به احتمال زیاد در دوره آینده جشنواره فیلم فجر به نمایش دربیایــد. هنــوز جزئیاتــی دربــاره پنجمیــن اثــر ســینمایی مهدویــان منتشرنشدها­ست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.