فرماندهسپا­ه:درحالبرقرا­ریموازنهفش­اربادشمنهس­تیم

Iran Newspaper - - News -

فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه ما مکلف به فرمول سازی غلبه بر دشمن در همه ســناریوها هســتیم، گفت: امــروز قدرت جهانی ما معتبر، شــناخته شــده و دارای ظرفیت بازدارندگی فوقالعادها­ی اســت و در صحنه واقعی توانســتیم هیمنه ســاختگی و تصنعی امریکا را که در فضــای روانی دنیا به وجود آمده بود، بشــکنیم. به گزارش ســپاه نیوز، ســردار حســین سالمی در جمع مســئولین و کارکنان قرارگاه ســازندگی خاتماالنبی­ا(ص) با بیان اینکه قــرارگاه ایفاگــر نقش مهمی در جنــگ ارادهها در عرصه نبــرد اقتصادی با دشــمن است، گفت: در شرایط خطیر و سرنوشتساز کنونی، قرارگاه نقاط افتخار، عزت، سربلندی و امید بسیاری را برای ملت ایران روشن و در قلب و ذهن دشمنان ناامیدی ایجاد کرده است. وی با تأکید بر اینکه در مســیر مقاومتی توأم با حرکت، پیشــرفت و شکست دادن دشــمن قــرار داریــم، گفت: مــا در حال برقــراری یک موازنه فشــار با دشــمن هستیم؛ مسیر مقاومت ما یک سویه نیست و امروز دشمن با همه اســتعداد و ظرفیت خود به میدان آمده و همه ارکان و اجزای فشــار خود را در یــک فضــای عملیاتی و نزدیک به ما فعال کرده اســت؛ در عین حال ما نیز در شــکل فیزیکی، سیاســی و اقتصادی در حال دست و پنجه نرم کردن با دشمن هستیم. سرلشکر سالمی با بیان اینکه ما اجزای قدرت و سیاست دشــمن را منفصل و آنها را کم خاصیت یــا خنثی کردهایم، گفت: در حوزه نظامی کامالً راه را بر دشــمن بســتهایم و موازنه را معکوس کردهایم؛ شاید تــا چندی پیش برخی تصــور میکردند که اگر در مقابل دشــمن به مذاکره روی نیاوریم، گزینه جنگ اجتنابناپذ­یر اســت، اما شــرایط به گونهای رقم خــورد که دشــمن حتــی در ذهن خــود از موضوع جنــگ به هــراس افتاد و شرایط معکوس شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.