نماینده دادستان:41 هزار میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته است

Iran Newspaper - - News -

نماینده دادســتان تهران در پانزدهمین جلســه رســیدگی بــه پرونده بانک ســرمایه گفــت: در بانک ســرمایه ۴۱ هزار میلیــارد تومــان و در هیأت مدیــرهای کــه در دادگاه حاضر هســتند هــزارًو ۰۰3 میلیارد تومان از اموال بانک ســرمایه از بین رفته و این موضوع قطعا به نظام اقتصادی کشور ضربه زده است.

بــه گزارش ایســنا، قهرمانــی در ادامه جلســه دادگاه گروه ریختــه گران و صندوق ذخیره فرهنگیان از ســهامدارا­ن عمده بانک ســرمایه بودند و گروه ریختهگران در جلســات هیأت مدیره داد و بیــداد راه میانداخت که باید به فالن شرکت تسهیالت پرداخت شود. وی افزود: همان آقایی که در جلسات هیــأت مدیــره داد و بیداد راه میانداخت، حدود هــزار و ۰۰۶ میلیارد تومان تســهیالت دریافــت کرده اســت. قهرمانی گفــت: قانون روی امــوال دولتی حساســیت ویژه دارد و بانک ســرمایه یک شرکت نبوده اســت. اگر چه گروه ریختهگــرا­ن و صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان از ســهامدارا­ن عمــده این بانک بودند اما پول اصلی متعلق به مردم بویژه سپردههای معلمان بوده است و تســهیالت پرداختی به شرکتها اموال آقای ریختهگران نبوده بلکه اموال و سپردههای مردم بوده است. ■ خودکار 4 میلیون تومانی متهم

چهارمین جلســه دادگاه رســیدگی به پرونده ۰۱ نفر از متهمان اقتصادی گروه بینالمللی گریس بند شرکت نادین فرتاک پارسیان به ریاست قاضی صلواتــی در شــعبه چهــارم دادگاه ویــژه رســیدگی بــه جرایــم اخاللگــرا­ن و مفســدان اقتصادی برگزار شــد. به گزارش خبرگزاری ایســنا، در این جلســه محســن ثابت قدم راســخ یکــی از متهمان این پرونده از کشــیدن چکهای متعــدد بــه مبلــغ ۲3 میلیارد تومــان برای این شــرکت گفــت و اضافه کرد: من ۰3 الی ۵3 تا ۰۰۱ درصد ســود با خانم هاشــمی (متهم پرونده) بســتم و نیازی به برداشــت ســودها نداشــتم. گاهــی مواردی بود که مثــالً دایی من میگفت ۵ درصد هدیه به تو میدهم یا در موارد دیگری داییام خودکار ۴ میلیون تومانی را به من هدیه میداد. بحث کشت گندم اصلیترین بحث بود که خانم هاشــمی داشــت آیا تمیزتر از صــادرات و واردات گندم چیزی هــم وجــود دارد؟ خانم هاشــمی اعالم میکــرد نیازی به پول شــما ندارم و قصدم کمک به مســتضعفین اســت ایشــان میگوید گریس بند کوه است و شــما آن را گروه بینالمللی میخوانید. برداشت من ازگریس بند که معنی فیض میدهد یعنی خیریهای که خانم هاشمی باز کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.