تصمیماتاخی­رایراننقضب­رجامنیست

Iran Newspaper - - News -

جوزپ بورل، وزیر امور خارجه اسپانیا که از او به عنوان جانشین موگرینی به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یاد میشود، ابراز امیدواری کرد نهایتاً عقالنیــت بــر رونــد اجــرای برجــام حاکــم خواهد شد.

بــه گــزارش ایســنا، بــورل در یــک گفتوگــوی رادیویــی همچنیــن پیرامــون واکنش ایران به کم کاری طرفهای برجام جهــت محقــق ســاختن منافــع اقتصادی ایران گفت: «مــا در اروپا همه تالشمان را بــرای حفظ این توافق انجام دادیم و ایران تاکنــون این توافــق را نقض نکرده اســت.» او در این باره که ایــران برجام را نقض نکرده اما خبر از غنیسازی باالتر از حد مجاز اورانیوم داده است، نیز افزود: «این فقط در راســتای مســائل فنی بوده و فکر نمیکنم اراده دیگری پشت این تصمیم ایران بوده باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.