تعرفه برق تولید بیت کوین قطعی میشود

Iran Newspaper - - News -

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق ضمن تشــریح آخرین اقدام وزارت نیرو برای مقابله با خروج غیرقانونــ­ی ارز مجــازی و بیتکوینها، گفــت: برآوردها حاکی اســت که اســتخراج ارز دیجیتال ۰۰۵ مگاوات در ساعت برق مصرف میکند.

بهگــزارش ایســنا، وی با اشــاره به اســتخراج غیرقانونی بیــت کوین و باال رفتــن مصــرف بــرق در ایران، اظهــار کرد: هنوز بــرای اســتخراج ارز مجازی و بیت کوینها تعرفهای مشــخص نشــده اســت و برخی از دارنــدگان مراکز اســتخراج رمز ارزها از انشــعابها­ی غیرمجاز استفاده کردند که وزارت نیرو نسبت به قطع آنها اقدام کرده است.

وی ادامــه داد: در ایــن راســتا، وزارت نیرو پیشــنهاد خود بــرای تعرفه ارز مجازی را به هیأت دولت ارائه کرده اســت و هیأت دولت هم این پیشــنهاد را در کمیســیونه­ای تخصصــی بررســی میکنــد. امیدواریــ­م طــرح بــزودی تصویب شــود و اســتخراج ارز مجازی صاحب تعرفه شــود. پیشنهاد وزارت نیرو این اســت که تعرفهها با متوســط نرخ ارز صادراتی برق محاســبه شود. البتــه این عدد، عدد مشــخصی نیســت که در حال حاضر بتــوان اعالم کرد، زیرا ممکن اســت بر اســاس نرخ ســال یا ماه باشد و نرخ آن بسته به فصل و روز و ساعت متفاوت است. بعد از اینکه قطعی شد اعالم میشود.

ســخنگوی صنعت برق به این سؤال که اســتخراج بیت کوینها در کدام اســتان کشــور بیشــتر رواج دارد، پاســخ داد: از آنجایــی که دمای دســتگاهها افزایش یافته و نیاز به وســایل سرمایشــی دارند استقرار در مناطق سردسیر کشور برای آنها مقرون به صرفه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.