مردم فعًال مسکن نخرند

Iran Newspaper - - News -

محمد اســامی، وزیر راه و شهرســازی از مذاکره با پلیس فتــا و وزارت ارتباطــات بــرای برخــورد بــا ســایتهای افزایش دهنده قیمت مســکن خبر داد و گفت: مردم در این شــرایط خویشــتندا­ری کنند و خرید نداشــته باشند تا بازار هیجانی فروکش کرده و قیمتها واقعی شود.

وی در حاشــیه جلسه هیأت دولت در خصوص اخبار مربوط به حذف متقاضایان مسکن مهر افزود: متقاضیانی که در زمان خود و در مهلت مقرر قانونی پول را به میزان تعیین شده واریز کردند هیچکدام حذف نشدند.

اســالمی در خصــوص میــزان وام مســکن به زوجهــای جوان گفــت: وام مســکن زوجهای جوان توســط شــورای پول واعتبار ۰۶ درصد افزایش یافته اســت. بدیــن ترتیب کــه وام ۰۰۱ میلیــون تومانی بــه ۰۶۱ میلیــون و وام ۰۸ میلیونــی در شــهرهای بــزرگ بــه ۰۲۱ میلیون و در شــهرهای کوچــک از ۰۶ میلیون به ۰۰۱ میلیون تومان افزایش یافته است.

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: یــک فرضیــه این اســت که اگر فــردی توان پرداخت اقســاط بیشــتری را دارد با ســازنده و بانک عامل توافق کرده و وام بیشتری را دریافت کند که البته هنوز مصوب نشده است. / ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.