۰۹ درصد از خسارت سیل به منازل پرداخت شد

Iran Newspaper - - News -

غامرضا ســلیمانی، رئیس بیمه مرکزی ایران با اشــاره به پرداخت بیش از ۰۹ درصد خســارتهای وارده بر منازل مسکونی ناشی از سیل، گفت: شرکتهای بیمه موظفند که خســارتهای اعالمی مرتبط با رشتههای مهندسی و مســئولیت را پس از ارزیابیهای فنی و با رعایت موازین قانونی پرداخت کنند.

به گفته وی تا ۰۱ تیر تعداد ۲۹ هزار و ۳۳۳ فقره خســارت به ۲۲ شــرکت بیمــه گر در حادثه ســیل اعالم شــده که از ایــن تعداد ۹۶ هــزار و ۰۵۵ مورد کارشناســی و ارزیابی شــده است. تاکنون ۵۴۹ میلیارد و ۳۹۳ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۵۱۸ ریال به بیمهگذاران پرداخت شــده، این در حالی است که مبلغ خســارت توسط شــرکتها بیش از یک هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال برآورد شده اســت. رئیس کل بیمه مرکزی با تأکید بر این نکته که با گذشــت بیش از سه ماه از وقوع ســیل باید موضوع ســیل از نظر شــرکتهای بیمه خاتمه یافته تلقی شــود، گفت: مطابق با گزارشها باید در پرداخت خسارتها به مردم سرعت بیشتری داشته باشیم. / بیمه مرکزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.